Informace ředitelky č.6

Vážení rodiče, milí žáci,

i když nám ministři 13. října 2020 slibovali, že školy budou zavřené jen do konce října a že v listopadu budou žáci zpět ve škole, máme obavy, že tomu tak nebude. A proto musíme být připraveni na to, že i v listopadu může pokračovat distanční vzdělávání.

V tom případě od 2. listopadu dojde ke změně způsobu naší distanční výuky. Připravili jsme pro Vás rozvrhy on-line hodin a umístili jsme je na webové stránky. Chtěli jsme, aby sourozenci neměli on-line hodiny ve stejném čase, ale nebylo možné takový rozvrh sestavit, je nám to líto – ve škole jsou sourozenci napříč všemi ročníky.

Dojde také ke změně způsobu komunikace s vyučujícími – už to nebude přes webové stránky, ale vše bude probíhat přes Bakaláře a Teamsy v Office 365. Podrobné informace předají třídní učitelé rodičům mailem.

Vše se bude řídit následujícími pravidly pro distanční výuku.


Informace ředitelky č.5

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám předala následující informace

1.Stravování ve školní jídelně v týdnu od 19. do 23. října 2020.

Vzhledem k malému počtu žáků, kteří jsou přihlášeni ke stravování v tomto týdnu, upravujeme harmonogram stravování takto:

Časový úsek Ročník
11:00 – 11:30 1. – 5. ročník
11:30 – 12:00 6. – 7. ročník
12:00 – 12:30 8. – 9. ročník

2. On line výuka – Reaguji na dotazy rodičů, zda v týdnu od 19. do 23. října budou mít žáci on-line výuku.

Ráda bych Vám vysvětlila, proč jsme zvolili způsob distanční výuky stejný jako na jaře – přes webové stránky. V době, kdy jsme zvažovali, jakým způsobem výuku povedeme, měli mít žáci 2. stupně kombinovanou výuku  – týden prezenční, týden distanční a pak měl následovat týden prázdnin. Proto jsme se rozhodli pro možnost zadání učiva přes webové stránky. Když došlo od středy k uzavření celé školy, nechtěli jsme tuto formu měnit. Situace se ale vyvíjí zcela jinak a tomu se bude přizpůsobovat i naše distanční výuka. Pokud bude uzavření škol prodlouženo a bude pokračovat i po podzimních prázdninách, obdrží žáci rozvrh hodin pro on-line výuku, která pak pro ně bude povinná. Informace k této výuce Vám předáme s předstihem, abyste se na ni mohli s dětmi připravit. V současné době připravujeme rozvrh on-line hodin v distančním vzdělávání podle Metodiky distančního vzdělávání, vydané MŠMT. 

Děkuji za pochopení.

3. Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 – zdroj informací ČSSZ

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020 budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen (pravděpodobně přelom měsíce října a listopadu). Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by vám nárok na ošetřovné propadl.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

1. Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 podle aktuálně připravované právní úpravy?
Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

  • o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, tzn. jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později),
  • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky.

2. Budou mít nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ?
Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

3. Budou mít nárok na ošetřovné OSVČ?
Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Navrhovaná právní úprava ani teď s ošetřovným pro OSVČ ze systému nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ) nepočítá.

4. Kdy si mohu požádat o ošetřovné?
Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

5. Jaký formulář musím vyplnit?
Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu).

6. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat?
Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání. Ošetřovné nenáleží za svátek 28. 10. 2020 v případě, že je zaměstnavatelem za tento den vyplacena náhrada mzdy.

7. V jaké výši mi bude ošetřovné vyplaceno?
Podle navrhované právní úpravy bude výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační výši dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud bude schválena i minimální denní výše ošetřovného ve výši 400 Kč, bude denní výše dávky činit 400 Kč v případě plného úvazku tam, kde denní výše dávky po provedení výpočtu denní výše dávky podle stávajících pravidel bude nižší než 400 Kč.

8. Kdy mi bude ošetřovné vyplaceno?
Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. Znovu však upozorňujeme, že případné podávání žádostí na stávajících tiskopisech je předčasné a nezajistí dřívější vyplacení dávky. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat prostřednictvím zaměstnavatele až po skončení měsíce října.

9. Bude opět možné se střídat v péči o dítě, jako tomu bylo na jaře?
Ano. Obdobně jako v jarních měsících bude podle navrhované právní úpravy možné se neomezeně střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou a stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudete moci střídat v průběhu stejného dne.


Informace ředitelky č.4 – Distanční vzdělávání

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 se od 14. října do 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole.

Proto přecházíme na distanční formu výuky. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.

Školní družina bude uzavřena.

Žádáme všechny žáky i zákonné zástupce, aby sledovali webové stránky školy, stránky tříd a předmětů a aplikaci Bakaláři, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

Ošetřovné na děti do deseti let věku

Informace čerpáme pouze z médií – oficiálně škola neobdržela zatím žádné informace:

„V žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená – postačí čestné prohlášení. Na ošetřovné získají rovnou nárok i takzvaní „dohodáři“ a bude možné dávku pobírat i na děti, které se nemůžou účastnit výuky kvůli karanténě v rodině.

Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do deseti let (u dětí s přiznaným stupněm závislosti věk nehraje roli), rodič dostane 60 procent denního vyměřovacího základu a může dávku čerpat po celou dobu, kdy bude dítě v karanténě, nebo bude uzavřená škola. Nově premiér Andrej Babiš v pondělí večer doplnil, že denní minimum ošetřovného bude 400 korun.“


Informace ředitelky č.3 – Provoz školní jídelny od 14. 10. 2020

Školní jídelna bude v provozu pro žáky školy do 23. 10. 2020.

Provoz školní jídelny není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení.

Žáci, kteří se od 14. 10. do 23. 10. povinně vzdělávají distančním způsobem, mají po celou dobu distančního vzdělávání nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Abychom mohli zachovat provoz školní jídelny, musíme dodržet všechna pravidla nastavená pro stravování v tomto období.

Vytvořili jsme proto časový harmonogram stravování žáků.

Žádáme všechny žáky, aby dodržovali uvedené časy, které jsou určené pro jejich ročník.

Dohled ve školní jídelně zajistí pedagogové školy.

Časový úsek Ročník
11:00 – 11:30 1. – 3. ročník
11:30 – 12:00 4. – 5. ročník
12:00 – 12:30 6. – 7. ročník
12:30 – 13:00 8. – 9. ročník

V případě, že nebudete mít zájem obědy odebírat, musíte si je sami odhlásit. Můžete si je odhlásit přes webové stránky – možnost odhlášení tímto způsobem je nastavena do 20:00 hod dnešního dne (13. 10. 2020).

Další způsob odhlášky je možný pře mail jidelna@zs-lomapribor.cz , případně ještě ve středu 14. 10. 2020 ráno (do 7:00 hod) na telefonním čísle 556 723 057.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. nemají žáci distanční výuku, tudíž nemají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně.


Volby do školské rady

Volby tří kandidátů z řad zákonných zástupců budou probíhat elektronicky ve dnech 21. – 22. 10 2020.

Podrobné informace a seznam kandidátů naleznete zde.


Školní jídelna – stravování žáků po dobu distanční výuky

V době, kdy budou žáci vzděláváni distančně (doma), mají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Žáci, kteří budou chtít této možnosti stravování využít, mohou přijít do školní jídelny pouze v určeném časovém úseku – od 11:00 do 11:30 hodin. V jiném čase nebude žákům oběd vydán.

Obědy nebudou vydávány do jídlonosičů.


Provoz školní družiny v týdnu od 26. do 30. 10. 2020

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 bude školní družina uzavřena. MŠMT rozhodlo dny 26. října a 27. října 2020 stanovit pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jako volné dny. Středa 28. 10. je státní svátek a pak následují 2 dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. 10. 2020.


Uzavření tělocvičen ZŠ Npor. Loma

Od pátku 9. 10. 2020 až do odvolání se na základě krizových opatření vlády uzavírají prostory tělocvičen ZŠ Npor. Loma – zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – je možné je používat pouze na tělocvik pro 1. stupeň základní školy