Informace ředitelky č.17 – provoz školy od 15. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 15. 2. 2021 pokračujeme stále ve stejném režimu výuky jako doposud.

Žáci 1. a 2. ročníku se budou i nadále účastnit prezenční výuky.

Žáci 3. – 9. ročníku budou pokračovat v nastavené distanční výuce. 

Viz informace zveřejněná dnes na stránkách MŠMT.


Informace ředitelky školy č.16 – provoz od 1. do 14. 2. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci bude probíhat výuka od 1. do 14. 2. 2021 takto:

1. a 2. ročníky stále pokračují v prezenční výuce

3. – 9. ročníky zůstávají i nadále doma na distanční výuce

U distanční výuky dochází od 1. 2. ke změně rozvrhu online hodin. Důvodem této změny bylo naše očekávání, že od 1. 2. nastoupí do školy k prezenční výuce žáci 9. ročníku. Proto jsme potřebovali upravit časy vyučovacích hodin tak, aby se shodovaly začátky hodin v prezenční i v distanční výuce.

První online vyučovací hodina bude začínat v 7:45 hod a poslední bude končit v 13:15 hod tak, jak byli žáci zvyklí z prezenční výuky. Mění se i délka vyučovací hodiny – nyní bude 40 – 45 minut.

Nové rozvrhy online hodin naleznete ZDE.

I když 9. ročníky 1. 2. ještě do školy k prezenční výuce nenastoupí, chceme být připraveni na postupný návrat jednotlivých ročníků do školy tak, abychom neprováděli změny rozvrhů při každém uvolnění protiepidemických opatření. Děkujeme Vám za pochopení.

Nově vytvořené rozvrhy by měly být platné i při rotační výuce žáků 6. – 8. ročníku, kdy se tyto třídy ve škole střídají podle sudého a lichého týdne. (Neodvažuji se napsat, že budou platné, protože i když se zdálo být naprosto jasné, že pustí od pondělí deváťáky do školy, tak je vše jinak.) V případě nějakých změn Vás budeme opět informovat.

Z důvodu těchto změn dojde i k prodloužení doby výdeje obědů pro děti do jídlonosičů.

Výdej obědů bude od 11:00 do 13:30 hodin.


Informace ředitelky č.15 – provoz školy do 29. 1. 2021

Vážení rodiče, 

vláda prodloužila omezení provozu škol do 28. 1. 2021.

Prezenční výuky se i nadále budou účastnit pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Žáci 3. – 9. ročníku budou pokračovat v nastavené distanční výuce. 

Pololetní klasifikace bude všem žákům i rodičům zpřístupněna 28. 1. 2021 od 8:00 ve školním informačním systému Bakaláři.

Žáci 1. a 2. ročníku obdrží Výpis vysvědčení 28. 1. 2021 ve škole na konci vyučování.

Žákům 3. – 8. ročníku bude Výpis vysvědčení předán hned první den, kdy bude povolena jejich osobní přítomnost na vzdělávání.

Žáci 9. ročníku obdrží Výpis vysvědčení, 2 potvrzené Přihlášky ke studiu na SŠ a Zápisový lístek v pondělí 1. 2. 2021. Přesný čas a způsob předání těchto dokumentů žákům sdělí třídní učitelky.

Pátek 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny


Informace ředitelky č.14 – provoz od 11. 1. do 22. 1. 2021

Vážení rodiče,

provoz školy, školní družiny a školní jídelny v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. do 10. ledna 2021.

Žáci 1. – 2. ročníku – prezenční výuka.

Žáci 3. – 9. ročníku – distanční výuka.


Informace ředitelky č.13 – od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, níže naleznete informace nejprve pro 1. a 2. ročník a následně pro 3. – 9. ročník.

Informace pro žáky 1. a 2. ročníku

Příchod ke škole a pohyb před školou

  • před vstupem do školy se budou shromažďovat žáci podle tříd, tak aby nedocházelo ke kontaktu mezi třídami
  • místa pro shromáždění žáků budou označena cedulemi podle tříd (1. A, 1. B, 2. A, 2. B).
  • v 7:30 si žáky přijdou vyzvednout třídní učitelky a odvedou je do šaten a tříd
  • dojíždějící žáky, kteří přijdou později od autobusu, pustí do školy pan školník

Vyučování

  • vyučování bude probíhat podle běžných rozvrhů jednotlivých tříd, kdy tělesná a hudební výchova budou nahrazeny jinými předměty nebo vycházkami (v případě příznivého počasí)
  • žáci musí být vybaveni minimálně 2 ks roušek, sáčkem na ukládání již použitých roušek a teplejším oblečením (z důvodu častého větrání v průběhu vyučování a vycházek, které budou místo tělesné výchovy)
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Školní družina

  • v provozu bude ranní družina (od 6:00 hod) i odpolední družina (do 16:00 hod)
  • děti budou rozděleny do 4 oddělení podle tříd
  • při vyzvedávání dětí ze školní družiny mají rodiče povinnost mít na obličeji roušku po celou dobu přítomnosti v budově

Školní jídelna

Obědy budou všem žákům 1. a 2. ročníku automaticky přihlášeny, odhlášky je možné provádět telefonicky 556 723 057 nebo emailem: jidelna@zs-lomapribor.cz. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Informace pro žáky 3. – 9. ročníku

Vyučování

Od 4. 1. 2021 je pro žáky 3. – 9. ročníku opět povinné distanční vzdělávání.

Vracíme se zpět k nastavené distanční výuce – žáci budou mít online hodiny.

Rozvrhy on-line hodin jednotlivých tříd naleznete ZDE

Školní jídelna

Všichni žáci 3. – 9. ročníku mají na týden od 4. 1. do 8. 1. odhlášené obědy žáci mají nárok na dotovaný oběd, který si mohou vyzvednout do jídlonosiče

Obědy do jídlonosičů se těmto žákům budou vydávat přes výdejové okénko u kanceláře vedoucí ŠJ v čase od 12:00 do 12:30 hod.

Pokud budete mít zájem o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně, musíte dítěti obědy přihlásit.

Přihlášení můžete provést mailem na adrese jidelna@zs-lomapribor.cz nebo telefonicky na čísle 556 723 057 v pondělí 4. 1. 2021 od 6:00 do 8:00 hod. V současné době, prosím, nevyužívejte pro přihlašování a odhlašování obědů webovou aplikaci pro jídelnu.


Poděkování

Vážení rodiče,

blíží se konec roku 2020. Roku, který nám zůstane v paměti kvůli několikaměsíčnímu uzavření škol.

Velmi si vážíme Vaší spolupráce a děkujeme Vám jménem celého učitelského sboru za pomoc při distanční výuce Vašich dětí. Víme, že to pro Vás nebylo vždy jednoduché.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a klidný a pohodový rok 2021.

Alena Urbanová a Gabriela Grodzová


Nabídka k odprodeji

Nabízíme k odkoupení 9 kusů starších šicích strojů značky Lucznik. Cena za kus činí 500 Kč. V případě zájmu pište na adresu alena.urbanova@zs-lomapribor.cz. Po domluvě se můžete přijít v lednu na šicí stroje podívat do školy.


Informace ředitelky č.12

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT stanovuje dny 21. a 22. prosince 2020 pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol jako volné dny, na které budou od 23. prosince 2020 navazovat vánoční prázdniny.

Žákům se v tyto dny neposkytuje školní stravování. Školní jídelna i školní družina je pro žáky v těchto dnech uzavřena. Rodiče mohou po tyto dva dny čerpat ošetřovné.

Provoz školy, školní jídelny i školní družiny bude opět zahájen 4. ledna 2021 a bude probíhat ve stejném režimu jako doposud.

Organizace výuky tříd v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021:

– prezenční výuka tříd – všechny třídy na 1. stupni a na 2.stupni třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, 9. B

– rozvrhy 6. – 8. ročníku ZDE

– distanční výuka tříd – 6. B, 7. B, 8. B – žáci budou mít on line výuku předmětů ČJ, M, AJ (on line hodiny jsou pro žáky povinné)