Metodik prevence

Mgr. Vladislava Strnadová


  • e-mail: vladislava.strnadova@zs-lomapribor.cz
  • konzultační hodiny: úterý 14:30 – 15:30, po domluvě kdykoli

Desatero bezpečného internetu

Podpora pro rodiče a děti – kyberprostor

Minimální preventivní program

Metodik prevence – hlavní náplň práce:

  1. zpracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu na škole, metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků a koordinace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
  2. prevence rizikového jednání ve škole (záškoláctví, šikana, problematika závislostí, sociálně nežádoucího chování aj.), úzká spolupráce s třídními učiteli
  3. mapování situace a sledování rizik a projevů rizikového chování, individuální a skupinová práce se žáky se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
  4. individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání, řešení výchovných problémů
  5. koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, a dalšími odbornými zařízeními, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
  6. shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů