Družina

Školní družina má 5 oddělení, ve kterých jsou děti od 1. do 3. ročníku ZŠ (ve výjimečných případech i 4. ročníku) a pracuje s nimi 5 vychovatelek – Naděžda Tománková, Monika Jalůvková, Iveta Kovařčíková, Renata Váňová a Jana Zahradníková.

Podmínkou pro přijetí dítěte do školní družiny je přihláška se základními údaji o dítěti a uvedením způsobu jeho odchodu ze ŠD. Příspěvek rodičů na pobyt dítěte ve školní družině činí 100,- Kč za měsíc, za celý školní rok 1000,- Kč.

Poplatek je nutno uhradit bankovním převodem na účet školy (86-6351630247/0100) ve dvou splátkách – do 15. 9. částka 400,- Kč, do 15. 1. částka 600,- Kč., variabilní symbol předá vychovatelka.

K zápisu dítěte do školní družiny je třeba ZÁPISNÍ LÍSTEK vyplněný na obou stranách, zápisné 100,- Kč na celý školní rok (určeno na drobné odměny při hrách a soutěžích, na vánoční besídku, dětský den apod.), 1 x 2 kusy kuchyňských utěrek a krabici papírových kapesníků v každém pololetí školního roku,  dále pak přezůvky a převlečení do družiny.

Školní družina je určena pro děti zaměstnaných rodičů – pro vysoký počet zájemců nebudou přijímány děti, které mají některého z rodičů nezaměstnaného, na mateřské dovolené apod.

V případě závažných kázeňských problémů může být dítě ze školní družiny vyloučeno. fake franck muller watch

Provoz

  • ve školních dnech od 6:00 do začátku vyučování, poté po skončení vyučování do 16:30 (vychovatelka odvádí děti ráno do školy a po vyučování je vyzvedne a odvede do družiny)
  • stravování je společné ve školní jídelně pod dohledem vychovatelky
  • ve dnech prázdnin či ředitelského volna celodenní provoz podle zájmu rodičů (podmínkou pro otevření v těchto dnech je z efektivních a ekonomických důvodů přihlášení minimálně 10 dětí)
  • pitný režim je v družině ve spolupráci se školní jídelnou zajištěný

Činnost

Činnost školní družiny je všestranně zaměřená, děti mají možnost se podle svých individuálních zájmů a schopností zapojit do rozmanité odpočinkové i zájmové činnosti.

Bezprostředně po obědě děti relaxují u různých stolních společenských her, kreslení, sledování a poslechu pohádek, při četbě a luštění, smyslových či pohybových hrách.

Následuje zájmová činnost nabízející uplatnění dětí v různých oblastech:

  • tělovýchovná: zahrnuje různé kolektivní pohybové hry, míčové hry, závodivé štafetové hry, soutěže, individuální pohybové aktivity aj. podle podmínek buď na školním hřišti, nebo v tělocvičně školy či školní družiny; napomáhá zdokonalování tělesné zdatnosti, koordinace pohybů, rozvoji zdravé soutěživosti a sportovního jednání
  • estetická a hudební: obsahuje nejen kreslení, malování a využívání různých výtvarných technik, ale také pěvecké soutěže, zpěv za doprovodu jednoduchých hudebních nástrojů apod.; děti jsou tak vedeny k estetickému cítění a vnímání
  • pracovně-technická: zahrnuje různé práce s papírem, modelínou, přírodninami a jinými materiály; rozvíjí dětskou fantazii, manuální zručnost a cit pro estetické ztvárnění
  • přírodovědná: prověřuje znalosti a vědomosti dětí z oblasti fauny, flóry a zákonitostí přírody i ochrany životního prostředí formou vycházek a pozorování nebo soutěží, her a kvízů

Po celou dobu pobytu ve školní družině a při jakékoliv činnosti jsou děti vedeny ke správným návykům v chování, ke slušnosti, k udržování pořádku, kladným vzájemným vztahům a také k dodržování základních pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví svého i jiných.