Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. Poradenské služby ŠPP zabezpečují výchovný poradce, metodik prevence a školní speciální pedagog, kteří jsou přímo podřízeni řediteli školy. Pracovníci ŠPP spolupracují s třídními učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky a zajišťují poskytování poradenské služby v oblasti prevence školní neúspěšnosti, kariérového poradenství, prevence rizikového chování, v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a péče o nadané žáky. Pracovníci ŠPP také spolupracují s dalšími poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a jinými institucemi (orgán sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR aj.). ŠPP výrazně přispívá k vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků a pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání.