↑ Zpet na Metodik prevence

Školní program proti šikanování

Každý žák, učitel i zaměstnanec školy se musí chovat tak, aby záměrně neubližoval druhým lidem. Vzhledem k tomu, že přibývá případů, kdy si žáci neuvědomují, že se dopouštějí závažného přestupku, je nutné připomenout několik pravidel týkajících se šikany a ostatních nežádoucích jevů.

Mezi formy školního násilí se řadí:

ŠIKANA, AGRESIVITA, FYZICKÉ ÚTOKY, KRÁDEŽE, ZBRANĚ VE ŠKOLE, ÚTOKY NA UČITELE, RVAČKY, VANDALISMUS (NIČENÍ VĚCÍ), VYDÍRÁNÍ A ZASTRAŠOVÁNÍ, RASISMUS, UŽÍVÁNÍ A PRODEJ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

  • CO JE ŠIKANA?

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, případně skupinu žáků. Jde o cílené a opakované fyzické či psychické útoky na jedince, kteří se neumí nebo nemohou bránit.

FYZICKÁ:                  * bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí

SLOVNÍ:                   * nadávky, urážky, pomluvy, vyhrožování, ponižování, hanlivé   obrázky

KYBERŠIKANA:      * útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých a nepravdivých materiálů na internetové stránky

NEPŘÍMÁ:               *přihlížení a podpora šikany, záměrné přehlížení a ignorování žáka či skupiny žáků

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ A OBTĚŽOVÁNÍ      *nemístné narážky, fyzické kontakty, intimní projevy

 

  • CO DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁM SE ŠIKANOU ČI JINÝMI JEVY?

Pokud jsem svědek, musím to nahlásit někomu dospělému (učitel, rodič)!

Pokud jsem oběť:

1. Musím se bránit sám – řeknu, aby mi to přestali dělat.

2. Pokud nepřestanou, musím vše ohlásit někomu dospělému (ve škole nebo doma).

Vyšetřováním šikany se na každé škole zabývá tým učitelů. Každý zná svého třídního učitele. Dále se obrátit můžeš na tyto osoby:

Mgr. Ján Drtil – ředitel školy

Mgr. Alena Urbanová – zástupce ředitele

Mgr. Lidmila Janotová – výchovná poradkyně

Mgr. Vladislava Strnadová – školní metodik

 

  • POSTUP PŘI VYŠETŘOVÁNÍ A OPATŘENÍ, KTERÁ VYPLÝVAJÍ ZE ŠETŘENÍ VŠECH FOREM ŠKOLNÍHO NÁSILÍ:

Žáci jsou zváni k pohovoru, ze kterého se pořizuje zápis.  Žák po přečtení zápis podepíše.

Tyto protokoly jsou tajné a žádný jiný žák není seznámen s obsahem tohoto zápisu.

Dalším krokem jsou výchovná opatření (ŘD, TD, popřípadě snížení známky z chování v daném pololetí), se kterými musí všichni agresoři (viníci) počítat. Škola si vyhrazuje právo přistoupit i k alternativním výchovným opatřením.

Škola vyrozumí o problému rodiče a splní oznamovací povinnost (Policie ČR, oddělení sociálně právní ochrany dětí a soc. prevence v Kopivnici – OSPOD).

 

      Mgr. Ján Drtil                                                                 Mgr. Vladislava Strnadová

       ředitel školy                                                                   školní metodik prevence