Ze života třídy V.B

Exkurze do Muzea J. A. Komenského

     V úterý 28. dubna 2015 se žáci pátého ročníku naší školy vydali do Přerova. Jejich cílem bylo Muzeum J. A. Komenského, aby se dověděli o této významné české osobnosti a seznámili se i s archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu.
     Děti si v muzeu nejprve prohlédly expozici pravěku doby kamenné, bronzové i železné. Seznámily se s archeologickými nálezy od starší doby kamenné až do sklonku středověku a počátků raného novověku, které byly objeveny v Předmostí u Přerova. Součástí této expozice byla i místnost z období středověku – černá kuchyně, která děti obzvlášť zaujala.
     V další části muzea si žáci prohlédli rekonstrukce školních tříd, které zajímavým způsobem dokladují různá období vývoje dějin školství a pedagogiky. Ta první představovala třídu ze 17. století, v jaké učíval i Komenský. Děti zaujaly zejména pomůcky, které se používaly při psaní v této době. Další třída pocházela z doby Rakousko – Uherska a její součástí byl i kabinet vybavený množstvím pomůcek. Stejně tak se líbily žákům i další třídy, jedna z období první republiky a druhá z doby po 2. světové válce.
     Dále si žáci ještě prohlédli výstavu entomologie s množstvím různých druhů hmyzu. V expozici mineralogie viděli nerosty a minerály z celých Čech a Moravy. Další výstava byla věnovaná hanáckým krojům.

     Na závěr vystoupili žáci na vyhlídkovou věž, která jim poskytla zajímavý pohled do okolí
     Když si děti v pokladně zakoupily různé suvenýry, zašly si do blízké cukrárny, aby si při výborné zmrzlině a zákuscích sdělily svoje zážitky. Exkurze se žákům velmi líbila a obohatila je o spoustu nových informací. FOTO ZDE

 

 

VELIKONOCE V MUZEU

V pondělí 23. března jsme si v příborském muzeu poslechli přednášku o tradicích a symbolech nejstarších svátků  – Velikonoc, jejichž základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu vítězství života nad smrtí. Tyto svátky jara byly slaveny různou formou už u starých Slovanů. FOTO ZDE

 

DEN HER

Pátek před jarními prázdninami žáci prožili v duchu  “ her „.  Děti  si vybraly činnosti, které je baví, a dvěma se v tento den věnovaly.   Mohly si stavět  ze stavebnic, luštit různé rébusy a hádanky, hrát zajímavé hry, vyřádit se v tělocvičně, pracovat na interaktivní tabuli,  něco nového se naučit na počítači, vyrobit si hezké věci z papíru, dokonce mohly pracovat v dílnách, kde si vyrobily dřevěné stojánky na ubrousky, upéci si v kuchyňce pizzu nebo se navléct do kostýmů či použít různé loutky a zahrát si divadlo. FOTO ZDE

 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ 2014

Poslední školní den před vánočními prázdninami prožili žáci čtvrtých a pátých ročníků ve sportovním duchu.  Utkali se totiž ve vybíjené. Za každou třídu nastoupilo vybrané jedenáctičlenné družstvo složené z chlapců i dívek. Všichni hráči se velmi snažili, zapáleně bojovali, ale vyhrát může jen jedna třída, což se té naší  tentokrát povedlo.  Všichni byli spokojeni se sportovně prožitým dnem.

FOTO  ZDE

 

 

PROJEKT  „VÁNOCE VE SVĚTĚ“

V předvánočním čase jsme se 15. 12. „učili“ o vánočních tradicích a zvycích v některých státech světa. Žáci se již před týdnem rozdělili do skupin a vybrali si stát, jehož vánoční tradice je zajímaly. Doma si měli s pomocí rodičů zjistit informace o vánočních zvycích v USA, Austrálii, Číně, Japonsku, Saudské Arábii, Mexiku a Argentině.Tento úkol byl splněn na „jedničku“, děti si do školy přinesly mnoho výpisků a obrázků.

Začali jsme tím, že se žáci pomocí prezentace a vzdělávací hry na interaktivní tabuli seznámili s polohou vybraných států na mapě světa, jejich hlavními městy a  historickými památkami.

Potom už se děti naplno zabraly do skupinového vytváření prezentací vybraného státu. Stříhaly, lepily a hlavně debatovaly, dokázaly se domluvit a vzájemně si pomoci, což bylo asi ze všeho nejdůležitější. Opět práce na jedničku.

Na závěr žáci jednotlivých skupin seznámili ostatní žáky s vánočními tradicemi daného státu a odcházeli ze školy s pocitem, že se dozvěděli něco nového a zajímavého, a také natěšeni na ty naše české Vánoce.

FOTO ZDE

 

NÁVŠTĚVA MUZEA – VÁNOCE V PODBESKYDÍ

Vánoce jsou jedním z největších křesťanských svátků v roce, kterým předchází přípravné období  adventu. Advent je obdobím půstu, nekonají se žádné zábavy ani svatby. V minulých dobách to ale také bývala doba draní peří, přástek a dalších domácích prací, při kterých se vyprávěly příběhy. Toto předvánoční období  bylo a v některých rodinách stále je naplněno lidovými zvyky a obyčeji, které se často vztahují ke svátkům světců. Některé tyto obyčeje si děti vyzkoušely a také si domů odnesly vlastnoručně vyrobenou voskovou svíčku.

FOTO ZDE

 

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

FOTO  ZDE

 

DIVADLO  LOUTEK  OSTRAVA  A  MINIUNI

Dne 19. 11. 2014 jsme navštívili Divadlo loutek Ostrava a MiniUni – svět miniatur.
Představením Ze starých pověstí českých, jsme se, pomocí starého hodináře Hanuše a jeho učednice Markétky, přenesli do dávné minulosti našich předků.
Představení se všem divákům velmi líbilo, herci byli odměněni velkým potleskem.
Poté jsme se přemístili do venkovního areálu miniměstečka Miniuni, kde jsme shlédli 34 modelů významných světových staveb. Nejvíce jsme obdivovali Eiffelovu věž, šikmou věž v Pise a sedm divů světa.

FOTO ZDE

 

NÁVŠTĚVA MUZEA – STARÁ  ŘEMESLA

FOTO ZDE

 

ŠKOLA STRAŠIDEL

FOTO ZDE

 

BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKY POLICIE

V říjnu proběhla v naší třídě  beseda s příslušníky Městské policie Příbor. Policisté seznámili žáky s pravidly chování při styku s cizími osobami, jak se chovat při nálezu injekční stříkačky či s preventivním opatřením před zloději. Také informovali žáky o nebezpečí kyberšikany a upozornili je také na správné zacházení s údaji na sociálních sítích.

Beseda s policisty byla zajímavá a poučná a dětem se velmi líbily i drobné dárečky, které dostaly.

FOTO ZDE

 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchově se žáci věnovali již v 1. – 3. ročníku, kdy se seznamovali se základními pravidly bezpečnosti v silničním provozu, učili se pochopit nutnost bezpečného a ohleduplného chování a rozvíjeli schopnost uvědomit si rizika a nebezpečí v silničním provozu.

Protože většina žáků 4. ročníku dosáhne brzy věku, kdy budou mít oficiálně dovoleno stát se na kole účastníky silničního provozu, pokračuje výuka dopravní výchovy i praktickými jízdami na kole na místním dopravním hřišti. Žáci se v průběhu čtvrtého a pátého ročníku seznamují s povinným vybavením jízdního kola, upevňují zásady správného chování chodce a cyklisty i pravidla silničního provozu pro cyklisty včetně znalostí dopravních značek a prakticky procvičují jízdu u pravého okraje, zastavení, předjíždění, odbočování i jízdu křižovatkami, samozřejmě nezapomenou na povinnost použít přilbu.

První takové praktické dopoledne prožili žáci 4. a 5. ročníků  koncem  září a začátkem října 2014 a další je čeká na jaře 2015. Na závěr obdrží žáci, kteří úspěšně „projdou“ dopravním testem, průkaz cyklisty.

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI SEIFEROS (DRAVCI)

FOTO ZDE

 

ARCHIV IV.B ( 2013/2014 )

ŠKOLNÍ VÝLET – STARÝ JIČÍN

FOTO ZDE

 

PŘÍRODNÍ SUROVINY V LIDOVÉ KULTUŘE BESKYD

Při naší další návštěvě příborského muzea jsme se zúčastnili  pořadu přibližujícího některé archaické zaniklé rukodělné technologie. Žáci se seznámili nejen s  prací na pravěkém soustruhu či s metodou zpracování choroše na pokrývky hlavy, ale vyzkoušeli si i archaickou techniku tkaní na destičce, vyčesávali vlákno z kopřiv, ukroutili provaz, pletli košík z trávy. Pokoušeli se rozdělat oheň křesáním či třením dřeva o dřevo, seznámili se s prastarým typem pružinového soustruhu, poznali starodávnou výrobu nádob z pařezů a tašek z kůry či si zhotovili lampičku ze šišky a pryskyřice. Děti si s nadšením vše vyzkoušely a divily se, jak náročnou práci museli dříve lidé vykonávat.

FOTO ZDE

 

PROJEKTOVÝ DEN „ VELIKONOCE V EVROPĚ“

FOTO ZDE

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Po první výuce dopravmí výchovy, která proběhla v záři letošního školního roku, následovala nyní v dubnu druhá teoretická i praktická část na dopravním hřišti v Příboře. Tentokrát už si žáci zkusili napsat test z dopravních předpisů, který obsahoval 20 otázek.

Ti žáci, kteří odpověděli minimálně na 16 otázek správně, získali průkaz cyklisty ( 4 žáci ). Ostatní budou mít šanci průkaz získat opět příští rok, až se zdokonalí ve znalostech dopravních předpisů. FOTO ZDE

 

ZA PŮVODEM VELIKONOČNÍHO VAJÍČKA

V pondělí 7. dubna jsme si v příborském muzeu poslechli přednášku o tradicích a symbolech nejstarších svátků  – Velikonoc, jejichž základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu vítězství života nad smrtí. Tyto svátky jara byly slaveny různou formou už u starých Slovanů. FOTO ZDE

 

DEN HER

Poslední školní den před jarními prázdninami žáci prožili v duchu  “ her „.  Děti  si vybraly činnosti, které je baví, a dvěma se v tento den věnovaly.   Mohly si stavět  ze stavebnic, luštit různé rébusy a hádanky, hrát zajímavé hry, vyřádit se v tělocvičně, pracovat na interaktivní tabuli,  něco nového se naučit na počítači, vyrobit si hezké věci z papíru, dokonce mohly pracovat v dílnách, kde si vyrobily dřevěné stojánky na ubrousky, upéci si v kuchyňce pizzu nebo se navléct do kostýmů či použít různé loutky a zahrát si divadlo. FOTO ZDE

 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Ve čtvrtek 16. ledna 2014 proběhla v naší třídě v rámci ekologické výchovy vzdělávací akce Občanského sdružení Hájenka z Kopřivnice s názvem

Nekup to!

Akce, nekup to! Toto heslo vidíme všude kolem nás! Jsme schopni odolat? Žáci se v tomto programu seznámili se základními informacemi o odpovědném nakupování a o ekologickém značení výrobků. Děti se zamýšlely nad tím, jaký má na člověka vliv reklama a jestli naše spotřeba nepřevyšuje naši potřebu. Součástí programu byly i  interaktivní hry na dané téma. Děti se opět dozvěděly něco zajímavého a určitě se již budou při nakupování zamýšlet nad tím, co kupují .

 

VÁNOČNÍ VYBÍJENÁ

Dne 20.12. se žáci čtvrtých a pátých ročníků utkali ve vybíjené. Za každou třídu nastoupilo vybrané družstvo složené z chlapců i dívek. Všichni hráči se velmi snažili, ale vyhrát může jen jedna třída, což se té naší bohužel nepovedlo. Přesto byli všichni spokojeni se sportovně prožitým dnem. FOTO ZDE

 

PROJEKTOVÝ DEN „ VÁNOCE V EVROPĚ“

V předvánočním čase jsme se 19. 12. „učili“ o vánočních tradicích a zvycích v některých státech Evropy. Žáci se již před týdnem rozdělili do skupin a vybrali si stát, jehož vánoční tradice je zajímaly. Doma si měli s pomocí rodičů zjistit informace o vánočních zvycích ve Francii, Rusku, Řecku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Tento úkol byl splněn na „jedničku“, děti si do školy přinesly mnoho výpisků a obrázků.

Začali jsme tím, že se žáci pomocí prezentace a vzdělávací hry na interaktivní tabuli seznámili s polohou vybraných států na mapě Evropy, jejich hlavními městy a  historickými památkami. Poslechli si ukázky státní hymny či řeči v úředním jazyce daného státu. Porovnali si i jejich psaný text a  nejvíce je zaujala ruská azbuka.

Potom už se děti naplno zabraly do skupinového vytváření prezentací vybraného státu. Stříhaly, lepily a hlavně debatovaly, dokázaly se domluvit a vzájemně si pomoci, což bylo asi ze všeho nejdůležitější. Opět práce na jedničku.

Na závěr žáci jednotlivých skupin seznámili ostatní žáky s vánočními tradicemi daného státu a odcházeli ze školy s pocitem, že se dozvěděli něco nového a zajímavého, a také natěšeni na ty naše české Vánoce. FOTO ZDE

 

VÁNOCE NA DĚDINĚ

V prosinci navštívili žáci a učitelé 4. a 5. ročníků tradiční program Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm „Vánoce na dědině“, v jehož rámci se při procházce Valašskou dědinou seznámili s obvyklými zimními pracemi, přípravami na Vánoce a vánočními zvyklostmi.

Vánoce jsou jedním z největších křesťanských svátků v roce, kterým předchází přípravné období  adventu. Advent je obdobím půstu, nekonají se žádné zábavy ani svatby. V minulých dobách to ale také bývala doba draní peří, přástek a dalších domácích prací, při kterých se vyprávěly příběhy. Toto předvánoční období na Valašsku bylo a v některých rodinách stále je naplněno lidovými zvyky a obyčeji, které se často vztahují ke svátkům světců.

Děti se již u vchodu do Valašské dědiny zvědavě rozhlížely po valašských chalupách a postupně zhlédly v různých jizbách těchto chalup reálné ukázky domácích předvánočních prací a adventní či vánoční výzdobu. Viděly například předení vlny, draní peří, pečení vánoček či perníčků, výrobu vánočních ozdob a dekorací. Při procházce po vesničce děti potkaly dokonce ženskou postavu oděnou v bílém – Lucku, která je pohladila husím křídlem. Setkaly se také s Mikulášem a čerty, zazpívaly mu vánoční písně a byly odměněny pamlsky – sušenými jablky.

Při zpáteční cestě si děti s úsměvem sdělovaly své dojmy a těšily se z drobných dárečků či dekorací, které  ve vesničce koupily pro své blízké. I když tentokrát nenapadal sníh, všichni byli s návštěvou Valašské dědiny velmi spokojeni. FOTO ZDE

 

Vlastivědná exkurze za životními osudy Františka Palackého

Ve vlastivědě se žáci učí o významných osobnostech našeho regionu, mezi které určitě patří i historik, politik a filosof František Palacký, který se narodil v Hodslavicích u Nového Jičína a nějakou dobu se vzdělával v Kuníně (dříve Kunvald). A právě za obdobím jeho školních let jsme se s žáky čtvrtých ročníků vydali .

Nejdříve jsme navštívili Hodslavice, kde se roku 1798 v domku postaveném jeho otcem, který zde také zřídil evangelickou školu, František Palacký narodil. Děti si v tomto domě prohlédly maličkou třídu se stolem a lavicemi, kde se  začátkem 19. století žáci vzdělávali. Překvapilo je, že si tehdy děti nenosily do školy žádné tašky s učebnicemi, že psaly pouze na břidlicovou tabulku, která byla společně s dřevěným penálem a dalšími autentickými předměty té doby ve třídě vystavena. Děti také zaujalo to, že František již v pěti letech přečetl celou bibli a od osmi let pomáhal tatínkovi ve škole vyučovat. Vyslechly si základní informace o Františkově vzdělávání, které pokračovalo ve škole v Kuníně, kde tamější hraběnka Walburga založila na svém zámku školu.
Jeli jsme tedy i do kunínského zámku, kde se děti dozvěděly, že se zde žáci učili od rána od šesti hodin  až do šesti hodin do večera jen s hodinovou přestávkou na oběd. Naše děti se divily, že Františka takové dlouhé učení bavilo. Palacký se opravdu rád vzdělával po celý svůj život, ovládal deset jazyků, zajímal se o historii českého národa. Svým dílem „Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě“, které psal padesát let, založil základy poznání naší minulosti. Je považován za zakladatele českého dějepisectví a nazýván „Otec národa“. FOTO ZDE

 

 Výstava Putování po pravěku

Také žáci IV. B se 9. 10. 2013 zúčastnili vzdělávacího programu „Putování po pravěku“, kde zhlédli výstavu pojednávající o životě v pravěku. Během prohlídky exponátů mamuta, šavlozubého tygra, pravěkého člověka či keramiky, sošek a zbraní, které pravěcí lidé vyráběli, si žáci poslechli zajímavé informace o tomto období naší historie. Na závěr  si děti nadšeně zkusily drtit obilí mezi kameny.  Množství dotazů, které žáci během programu přednesli, dokázalo, že  výstava děti zaujala.

 

Dopravní výchova

Dopravní výchově se žáci věnovali již v 1. – 3. ročníku, kdy se seznamovali se základními pravidly bezpečnosti v silničním provozu, učili se pochopit nutnost bezpečného a ohleduplného chování a rozvíjeli schopnost uvědomit si rizika a nebezpečí v silničním provozu.

Protože většina žáků 4. ročníku dosáhne brzy věku, kdy budou mít oficiálně dovoleno stát se na kole účastníkem silničního provozu, pokračuje výuka dopravní výchovy i praktickými jízdami na kole na místním dopravním hřišti. Žáci se v průběhu čtvrtého a pátého ročníku seznamují s povinným vybavením jízdního kola, upevňují zásady správného chování chodce a cyklisty i pravidla silničního provozu pro cyklisty včetně znalostí dopravních značek a prakticky procvičují jízdu u pravého okraje, zastavení, předjíždění, odbočování i jízdu křižovatkami, samozřejmě nezapomenou na povinnost použít přilbu.

První takové praktické dopoledne prožili žáci IV. B  v září 2013 a další je čeká na jaře 2014. Na závěr obdrží žáci, kteří úspěšně „projdou“ dopravním testem, průkaz cyklisty.