Ze života třídy

VÁNOCE NA ZÁMKU LEŠNÁ

V posledním týdnu před Vánoci navštívili žáci 4. a 5. ročníku zajímavý program „Vánoce na zámku“, který pořádali pracovníci na zámku v Lešné. Nejprve paní průvodkyně zavedla děti do starobylé třídy, která byla vyzdobena vánočním stromečkem. Vyprávěla, jak se v minulosti slavily Vánoce v prostých chaloupkách, jaké byly vánoční zvyky, jaká jídla si lidé připravovali.

Potom žáci navštívili první patro zámku, kde byly komnaty i chodby vyzdobeny krásnými baňkami, kterých bylo přibližně 3 800. V zámeckých pokojích stály i nazdobené stromečky, v každé místnosti byly laděny do jiné barvy. Žáci se dověděli, jak se slavily Vánoce ve šlechtických rodinách, prohlédli si dárky, které tehdy děti dostávaly. Všichni byli okouzleni zejména výzdobou posledního sálu, kde viselo od stropu 576 nádherných baněk. Ty byly laděny do modré barvy, od nejsvětlejších po nejtmavší. Mezi nimi bylo i několik zlatých baněk, které mezi modrými zářily jako hvězdy na obloze.

V druhé části programu navštívily děti dílnu, kde si z připraveného těsta upletly čerta a své dílo si ozdobily rozinkami a různými semínky. Zatímco se čertíci pekli, žáci si vyrobili zajímavé papírové ozdůbky na stromeček.

Všechny děti byly z netradiční prohlídky zámku i z dílny nadšené a na zpáteční cestě si radostně sdělovaly svoje zážitky.

FOTO ZDE

ŠKOLA STRAŠIDEL

Již tradičně se před podzimními prázdninami 1. stupeň naší školy přeměnil ve školu strašidel. Hemžila se zde nejrůznější strašidla, čarodějnice, duchové, kostlivci a jiné příšerky. Téměř všichni si oblékli krásné kostýmy, včetně svých učitelek a asistentek pedagogů. Třídy a chodby zdobily všelijaké nápisy, krásné vyřezávané dýně a pavoučí sítě. Nechyběli ani netopýři a myši. V rámci tohoto dne byla vyhlášena i výtvarná soutěž “ O nej… strašidlo „.  Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku namalovali obrázky různých strašidel dle jejich fantazie, které byly také vystaveny na nástěnkách na chodbě a ve třídách. I vyučování v jednotlivých předmětech bylo motivováno strašidelnou  tematikou a na začátku druhé vyučovací hodiny se strašidýlka předvedla v tělocvičně na promenádě.

FOTO ZDE

EXKURZE DO PLANETÁRIA V OSTRAVĚ

  1. října navštívili žáci 5. ročníku  hodně vzdálená místa, člověku zatím nedostupná, a to v planetáriu v Ostravě. Zhlédli program Dobrodružná cesta k planetám.

Po ukončení programu si děti prohlížely různé expozice umístěné v prostorách okolo hlavního sálu, které se týkaly planet, naší Země, Měsíce, Slunce, galaxií a jiných vesmírných jevů. Vše bylo přehledně zobrazeno a velmi srozumitelně popsáno. Děti si také mohly na interaktivních modelech vyzkoušet spoustu vesmírných úkazů.

Samotný program byl víc než zajímavý. Děti si zopakovaly zábavnou formou vše, o čem se učily v přírodovědě, a dozvěděly se i mnoho nových informací.

Po ukončení prohlídky Planetária jsme přejeli do lázní Klimkovice, kde si děti   prohlédly zvláštní architekturu zdejších pavilonů, prošly okolí a dozvěděly se o způsobu rehabilitace, splnily zadané úkoly a samozřejmě utratily své kapesné.

FOTO ZDE

ŠKOLNÍ VÝLET ZOO LEŠNÁ

FOTO ZDE

Záchranná stanice Bartošovice

FOTO ZDE

DEN ZEMĚ

Již začátkem dubna jsme si na naší škole připomněli Den Země zahájením přírodovědné soutěže pro žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Tato soutěž má tři témata, která se každý rok obměňují, aby děti vystřídaly všechna. Letos jsme se zabývali rostlinami. Téma totiž znělo „Pro krásu i pro zdraví“. Soutěže se zúčastnilo téměř 60 žáků. Děti opět vytvořily na toto téma spoustu referátů s obrázky, ze kterých jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavostí o různých rostlinách světa. Všechny práce pak byly umístěny na nástěnkách na chodbě I. stupně.

Další částí soutěže pak byla tři kola, ve kterých měli žáci vždy týden času na zodpovězení otázek vycházejících z těchto prací. Po vyhodnocení soutěže byli ti nejlepší odměněni drobnými cenami a všichni, kteří se úspěšně zúčastnili všech kol, se v květnu vydali za odměnu do ZOO Ostrava. Letos bohužel celý den pršelo, ale děti si i přesto výlet užily.

Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali rovněž svou soutěž na Orinoku. Žáci se rozdělili do čtyřčlenných hlídek, které procházely stanovišti rozmístěnými kolem areálu zahrádkářské kolonie. Otázky, na které měli odpovědět, se týkaly živé a neživé přírody, životního prostředí a také ochrany zdraví, chování v rizikových situacích a při přírodních katastrofách. Zopakovali si mnoho z učiva přírodovědy, ale použili i vědomosti, které získali mimo školu.  Po skončení soutěže si žáci mohli opéct buřty, koupit si nanuky, popovídat si u ohníčku.

Naše třída se celkově umístila na prvním místě a získala putovního psa Lomáka.

FOTO ZDE

PROJEKT  „VELIKONOCE U NÁS A V EVROPĚ“

V dubnu  jsme se  „učili“ o velikonočních tradicích a zvycích v některých státech Evropy. Žáci se již před týdnem rozdělili do skupin a vybrali si stát, jehož velikonoční tradice je zajímaly. Doma si měli s pomocí rodičů zjistit informace o velikonočních zvycích v Evropských státech. Tento úkol byl splněn na „jedničku“, děti si do školy přinesly mnoho výpisků a obrázků.

Děti se naplno zabraly do skupinového vytváření prezentací vybraného státu. Stříhaly, lepily a hlavně debatovaly, dokázaly se domluvit a vzájemně si pomoci, což bylo asi ze všeho nejdůležitější. Opět práce na jedničku.

Na závěr žáci jednotlivých skupin seznámili ostatní žáky s velikonočními tradicemi daného státu a odcházeli ze školy s pocitem, že se dozvěděli něco nového a zajímavého, a také natěšeni na ty naše české Velikonoce.

VELIKONOCE V MUZEU

Po ukončení projektu Velikonoce u nás a v Evropě jsme navštívili příborské muzeum a poslechli si přednášku o tradicích a symbolech nejstarších svátků  – Velikonoc, jejichž základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu vítězství života nad smrtí. Tyto svátky jara byly slaveny různou formou už u starých Slovanů.

FOTO ZDE

Výuka bruslení

Kopřivnici ve spolupráci s hokejovým klubem běží výukový projekt  bruslení pro děti ze ZŠ a MŠ.

Proč ​​bruslení? Bruslení je hodnoceno jako jedna z nejvhodnějších druhů tělesných aktivit pro děti, protože významně pomáhá posilňovat svaly nohou a vede k získání celkové obratnosti a pohyblivosti. Při pohybových hrách na ledě se zkvalitňuje práce a pohotovost smyslů i CNS, rozvíjí se schopnost udržování rovnováhy, dochází k rozvoji nervosvalové koordinace, protože pro prvky na bruslích je zapotřebí neobyčejně citlivé a jemné souhry motorického svalstva celého těla. Chladnější prostředí a pohyb v něm pomáhá současně otužovat organizmus.

Co ​​obnáší ​​bruslení ​​pro ​​školy a školky?  Bruslení pro školy je série hodin bruslení. Lekci vede trenér se svými asistenty, který děti učí základy techniky bruslení. Část hodiny se věnujeme cvičením jako jsou bezpečné pády, vlnovky, cibulky, jízda na jedné noze, ve dřepu, schopnost se rozjet a bezpečně zabrzdit, správně vstanout z ledu – čili prvkům rozvíjejících zejména koordinaci, rovnováhu a obratnost. V druhé části tréninku si děti hrají pohybové hry na ledě nebo volně bruslí.   Děti, které už bruslit umí,  ve výuce plynule navazují a rozšiřují dovednosti.

Děti naší třídy se tohoto kurzu zúčastnily,  velmi rychle se rozbruslily a bruslení je velmi baví.

FOTO

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA SE SDRUŽENÍM „HÁJENKA“

 

V rámci Školního vzdělávacího programu Svět pro děti se naše škola věnuje také ekologické výchově. Letos jsme již tradičně využili programů Občanského sdružení Hájenka Kopřivnice, které mají svou náplní vzbudit zájem dětí o živou i neživou přírodu.

Nezanedbatelný je rovněž přímý kontakt dětí s přírodním prostředím a učení se analyzovat a řešit nejrůznější problémy v širších souvislostech.

Výukový program „Když to schytá biodiverzita“ přiblížil dětem čtvrtého ročníku, co je pojem biodiverzita, proč je důležitá a co ji ohrožuje. Dříve se člověk přizpůsoboval přírodě, dnes je to naopak. Žáci se zamýšleli nad tím, co všechno by mohli pro zachování biodiverzity udělat.

FOTO

ŠKOLA STRAŠIDEL

Ve čtvrtek 1. 11.   se v naší škole hemžila nejrůznější  strašidla, čarodějnice, kostlivci a jiné příšerky.  Téměř všichni si oblékli krásné kostýmy, včetně svých učitelek a asistentek pedagogů.
Třídy a chodby zdobily všelijaké nápisy, krásné vyřezávané dýně a pavoučí sítě. Nechyběli ani netopýři a myši.
V rámci tohoto dne byla vyhlášena i výtvarná soutěž “ O nej… strašidlo „. Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku namalovali obrázky různých strašidel dle jejich fantazie, které byly také vystaveny na nástěnkách na chodbě a ve třídách.
I vyučování v jednotlivých předmětech bylo motivováno strašidelnou  tematikou.
Projektový den se určitě podařil a snad se dětem líbil.

FOTO

Dopravní výchova žáků 4. ročníku

Dopravní výchově se žáci věnovali již v 1. – 3. ročníku, kdy se seznamovali se základními pravidly bezpečnosti v silničním provozu, učili se pochopit nutnost bezpečného a ohleduplného chování a rozvíjeli schopnost uvědomit si rizika a nebezpečí v silničním provozu.

Protože většina žáků 4. ročníku dosáhne brzy věku, kdy budou mít oficiálně dovoleno stát se na kole účastníkem silničního provozu, pokračuje výuka dopravní výchovy i praktickými jízdami na kole na místním dopravním hřišti. Žáci se v průběhu čtvrtého a pátého ročníku seznamují s povinným vybavením jízdního kola, upevňují zásady správného chování chodce a cyklisty i pravidla silničního provozu pro cyklisty včetně znalostí dopravních značek a prakticky procvičují jízdu u pravého okraje, zastavení, předjíždění, odbočování i jízdu křižovatkami, samozřejmě nezapomenou na povinnost použít přilbu.

První takové praktické dopoledne prožili žáci IV. B  v říjnu 2018 a další je čeká na jaře 2019. Na závěr obdrží žáci, kteří úspěšně „projdou“ dopravním testem, průkaz cyklisty.

FOTO

Vlastivědná exkurze za životními osudy Františka Palackého

Ve vlastivědě se žáci učí o významných osobnostech našeho regionu, mezi které určitě patří i historik, politik a filosof František Palacký, který se narodil v Hodslavicích u Nového Jičína a nějakou dobu se vzdělával v Kuníně (dříve Kunvald). A právě za obdobím jeho školních let jsme se s žáky čtvrtého ročníku v říjnu vydali .

Nejdříve jsme navštívili Hodslavice, kde se roku 1798 v domku postaveném jeho otcem, který zde také zřídil evangelickou školu, František Palacký narodil. Děti si v tomto domě prohlédly maličkou třídu se stolem a lavicemi, kde se  začátkem 19. století žáci vzdělávali. Překvapilo je, že si tehdy děti nenosily do školy žádné tašky s učebnicemi, že psaly pouze na břidlicovou tabulku, která byla společně s dřevěným penálem a dalšími autentickými předměty té doby ve třídě vystavena. Děti také zaujalo to, že František již v pěti letech přečetl celou bibli a od osmi let pomáhal tatínkovi ve škole vyučovat. Vyslechly si základní informace o Františkově vzdělávání, které pokračovalo ve škole v Kuníně, kde tamější hraběnka Walburga založila na svém zámku školu.
Jeli jsme tedy i do kunínského zámku, kde se děti dozvěděly, že se zde žáci učili od rána od pěti hodin  až do sedmi hodin do večera jen s hodinovou přestávkou na oběd. Naše děti se divily, že Františka takové dlouhé učení bavilo. Palacký se opravdu rád vzdělával po celý svůj život, ovládal deset jazyků, zajímal se o historii českého národa. Svým dílem „Dějiny národa českého v  Čechách a v  Moravě“, které psal padesát let, založil základy poznání naší minulosti. Je považován za zakladatele českého dějepisectví a nazýván „Otec národa“.

FOTO