↑ Return to V.A 2019-2020

V.A – Úkoly pro žáky v době uzavření školy

Úkoly a učivo 8. 6. – 12. 6. 2020

Zdravím všechny děti a vkládám poslední učivo a úkoly k vypracování v tomto školním roce:-). Písemné domácí úkoly mi zašlete do pátku 12. 6. V pracovních sešitech ČJ, M i AJ máte ještě spoustu cvičení, ve kterých si můžete do konce června učivo opakovat, procvičovat. To nechám na Vás. Všem, kteří budou v úterý skládat přijímací zkoušky na gymnázium, budu držet palce! Všechny důležité informace k odevzdání učebnic, vyzvednutí si vysvědčení, výkresů apod. Vám průběžně zašlu mailem, sledujte také webové stránky školy. Za průběh distanční výuky, plnění všech zadaných úkolů a aktivní  online  spolupráci Vám chci moc poděkovat:-).

Český jazyk

 • Učebnice str. 211 – 222 – Opakování učiva 5. ročníku – projděte si ústně
 • DÚ: ČJ D Učebnice str. 213, cv. 7a, b) – doplňte předpony s-, z-, vz- a předložky s, z, vz  – cvičení napište a pošlete mi do pátku 12. 6.
 • Pracovní sešit – str. 45 – 47 – dokončete si zbývající cvičení, případně i další z celého pracovního sešitu (Nemusíte mi posílat.)
 • online procvičování: Předpony a předložky
 • online procvičování: Předpony ob-, v-
 • online procvičování: Slovní druhy – kvíz

Matematika

 • Učebnice str. 96 – 98 Desetinná čísla (čtení, zápis, desetinný zlomek, porovnávání) – cvičení si projděte ústně, něco i písemně (dobrovolně), seznámit se můžete i se sčítáním a odčítáním desetinných čísel
 • DÚ: Pracovní sešit str. 26 – 27 vypracujte písemně a ke kontrole zašlete do pátku 12. 6.
 • Pracovní sešit – dopočítejte si průběžně zbývající příklady (Nemusíte mi posílat.)
 • Geometrie: Obsah čtverce a obdélníku – Učebnice str. 128 – 129 – ústně si projděte toto učivo a  naučte se oba vzorečky
 • online metodický postup: Desetinná čísla
 • online metodický postup: Obsah čtverce a obdélníku
 • online procvičování: Obvod a obsah čtverce a obdélníku
 • online procvičování: Výpočet obsahu pomocí čtvercové sítě

Anglický jazyk (skupina KLIN)

 • Unit 6 B Saturday morning – Učebnice str. 66 – přečtěte si článek (případně přeložte) a ústně splňte úkoly k textu
 • Přítomný čas průběhový (present continuous) – zapište si do sešitu – používá se pro děj, který probíhá PRÁVĚ TEĎ, tvoří se z pomocného slovesa být a -ing tvaru významového slovesa – např. I am reading.
 • Z tabulky na str. 67 vypište ke každé osobě jednu větu (např. I am watching…, He is lying….)
 • Pracovní sešit – str. 54, cv. 1, 2  obojí mi zašlete do pátku 12. 6.
 • Pracovní sešit – zbývající cvičení, testy apod. si můžete do konce června projít také (Nemusíte mi posílat.)
 • online procvičování: Present continuous
 • online procvičování: Present continuous – zápor
 • online procvičování: Listening
 • online procvičování: Game

VL – 2. světová válka str. 31 – 33, ZÁPIS ZDE (pdf) ZÁPIS ZDE (word)

video : https://edu.ceskatelevize.cz/druha-svetova-valka-5e441a93f2ae77328d0a6df9

video : https://edu.ceskatelevize.cz/mnichovska-dohoda-5e441a93f2ae77328d0a6df6

video : https://www.youtube.com/watch?v=371T-Db1rkk

– Mimořádné přírodní události str. 73 — 75, přečtěte si a podívejte se na videa

video : https://www.youtube.com/watch?v=qRLkzoXikag&list=PLuPLa7Vry6cIZjToDYr6LKMaqVkNydmIs

video : https://www.youtube.com/watch?v=huFJO3MkYn4

 

 

Úkoly a učivo 1. 6. – 5. 6. 2020

S pozdravem všem dětem a rodičům přikládám další učivo a úkoly k probrání a vypracování. V českém jazyce se podíváme na řeč přímou, nepřímou a dále pak budeme opakovat učivo 5. ročníku. V matematice se podíváme na zlomky a také budeme opakovat.

Český jazyk

 • Učebnice str. 197 – 199 Řeč přímá a nepřímá – toto učivo si přečtěte, úkoly projděte ústně
 • DÚ: ČJ D Učebnice str. 195, cv. 4 – vytvořte ke každému vzorci jedno souvětí dle zadání – opište vzorec a pod něj vámi vymyšlené souvětí
 • Pracovní sešit – str. 44, cv. 1, 2, 4 – písemně – cv. 2 jen doplňte do PS, nemusíte přepisovat do sešitu
 • DÚ NA ZNÁMKU: PS str. 44, cv. 3
 • online procvičování: Souvětí
 • online procvičování: Určování slovních druhů

Matematika

 • Učebnice str. 91 – Zlomky – celou stránku si projděte,  zopakujte si pojmy čitatel, jmenovatel, dále trénujte čtení zlomků a naopak jejich zápis
 • Učebnice str. 92 – Výpočet části z celku – zopakujte si postup výpočtu
 • DÚ: M D Učebnice str. 92, cv. 9 – dle postupu v učebnici vypočítejte a vždy zapište i postup (ne jen výsledek!)
 • Pracovní sešit str. 22, cv. 1 – 6 písemně
 • DÚ NA ZNÁMKU: Pracovní sešit str. 23 sloupeček (písemné +/-/.) – vypočítejte celý sloupec
 • online procvičování: Zlomky
 • online metodický postup: Výpočet části z celku

Anglický jazyk (skupina KLIN)

Unit 6 – People

 • procvičujte i nadále slovní zásobu (přídavná jména k popisu lidí a jejich vzhledu) – Učebnice str. 64
 • Grammar – učebnice str. 65 – přečtěte si a trénujte věty se slovesy TO BE, TO HAVE k popisu postavy a ústně si projděte cvičení z této strany
 • Pracovní sešit str. 53, cv. 4, 5, 6 písemně
 • Pracovní sešit str. 53 – Writing – napište do sešitu AJ popis jedné osoby z vaší rodiny a pak svůj popis, využijte slova z nabídky a napište 8 – 10 krátkých vět – DÚ NA ZNÁMKU
 • online procvičování: CAN/CAN´T
 • online procvičování: GAME – CLOTHES VOCABULARY

VL – Život v nové Československé republice : str. 28 – 30 ZÁPIS (pdf)

ZÁPIS (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video : https://www.youtube.com/watch?v=uXTHAUQt5aU&t=46s

video : https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg

video : https://www.youtube.com/watch?v=Z_4ygw2Ll24&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=98

– nemoci, úrazy : str. 70 – 72 ZÁPIS (pdf)       ZÁPIS (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video : https://www.youtube.com/watch?v=pEMrzyiHiok

video : https://www.youtube.com/watch?v=brZwkhE0gdo

video: https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg

Informatika

Vážení rodiče, po domluvě s vedením školy jsme se rozhodli upustit od zadávání úkolů do informatiky v 5. ročníku. Usoudili jsme, že si děti dovednosti z informatiky procvičují dostatečně při výuce na dálku. Věnujte se především přípravě do hlavních předmětů.

[/important]

Úkoly  učivo 25. 5. – 1. 6. 2020

Opět celou naši třídní skupinu zdravím, Vaše fotky jsou již odeslány a paní fotografka pracuje na společné koláži. V tomto týdnu dojde ke změně v online výuce, konkrétní informace o rozdělení dětí do skupinek jsem Vám zaslala v mailu. Online výuka bude probíhat v pondělí a úterý (vždy v 16. hodin) Od tohoto týdne platí, že úkoly a učivo, které zadávám na web třídy jsou určeny dětem, které zůstanou doma. Děti, které se od 25. 5. budou účastnit prezenční výuky, budou dostávat úkoly ve škole a pracovat na nich ve škole, případně dokončovat doma. 

Český jazyk

Shoda podmětu s přísudkem – opakování, procvičování učiva

 • DÚ NA ZNÁMKU: Učebnice str. 190, cv. 1 doplňte vhodná slovesa v minulém čase a věty napište do ČJ D (ZAŠLETE DO PÁTKU 29. 5.)
 • DÚ NA ZNÁMKU :Učebnice str. 191, cv. 4 doplňte vynechaná písmena a věty napište, podtrhněte podměty (ZAŠLETE DO PÁTKU 29. 5.)
 • Učebnice str. 190- 191 projděte ostatní cvičení a úkoly proveďte ústně
 • online procvičování: Podmět a přísudek
 • online procvičování: Shoda přísudku s podmětem

Věta jednoduchá, souvětí 

 • Učebnice str. 193, cv. 1 přečtěte si a ústně vyhledejte věty jednoduché a souvětí
 • Učebnice str. 194 ZOPAKUJTE SI – prostudujte si spojovací výrazy – tedy to, čím bývají věty v souvětí spojeny (spojky, zájmena, příslovce)
 • DÚ: Pracovní sešit, str. 42, cv. 1 rozlišujte věty jednoduché a souvětí (J, S)
 • online procvičování: Druhy větných celků

Matematika

 • Učebnice str. 89 Aritmetický průměr
 • Online metodický postup k učivu: Aritmetický průměr
 • DÚ: Učebnice str. 89, cv. 1, cv. 2,cv. 4
 • DÚ NA ZNÁMKU: Pracovní sešit 2. díl – str. 18, cv. 1, cv. 4, cv. 5 (ZAŠLETE DO PÁTKU  29. 5.)
 • online procvičování: Aritmetický průměr

Anglický jazyk (skupina KLIN)

Učebnice str. 62 Revision – cv. 1 doplňte věty podle obrázku a napište do sešitu, cv. 2b) napište min. 6 vět o budovách na obrázku (použijte vazbu There is/isn´t/are/aren´t + předložky místa (DÚ NA ZNÁMKU)

Učebnice str. 64 My friends – vocabulary – přečtěte si a zapište nová slovíčka (PS str. 84 – 6 People – Physical appearance)

Pracovní sešit str. 52, cv. 1 doplňte slovíčka z rámečku ke správným obrázkům

online procvičování: Slovíčka Unit 6

online procvičování: Describing people

VL – 1. světová válka str. 22- 27 ZÁPIS ZDE (pdf) , ZÁPIS ZDE (word)

video: https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

video: https://www.youtube.com/watch?v=uXTHAUQt5aU

– Zdravý životní styl, Závislosti str. 68, 69

ZÁPIS ZDE (pdf) , ZÁPIS ZDE (word)

video: https://www.youtube.com/watch?v=qevibUrman0

video: https://www.youtube.com/watch?v=meROoYJC52w

Úkoly a učivo 18. 5. – 25. 5. 2020

S pozdravem všem dětem a rodičům chci poděkovat za zaslání fotek dětí. Doufám a věřím , že výsledek bude stát za to:-). V tomto týdnu se budeme v českém jazyce věnovat i shodě několikanásobného podmětu s přísudkem a v matematice jsem zařadila geometrii a výpočet obvodů čtverce a obdélníku. Přidávám několik odkazů k dalšímu online procvičování. 

Český jazyk

Učebnice str. 184 – 187 Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem

 • str. 186 Pamatujte si! – přečtěte si pravidlo pro doplňování i/y/a v přísudcích s několikanásobným podmětem (v příčestí minulém)
 • str. 184, cv. 1, str. 185, cv. 2 ústně – vyhledejte několikanásobné podměty, plňte úkoly dle zadání (pouze ústně)
 • DÚ: ČJ D Učebnice str. 186, cv. 3 – doplňte vynechaná písmena a cvičení napište
 • DÚ NA ZNÁMKU: PS str. 38, cv. 8 – ke každému podmětu připište vhodný přísudek a najděte další podmět, který by se s tímto přísudkem shodoval (viz příklad v zadání) ZAŠLETE MI DO 22. 5.
 • Online procvičování: Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem
 • Online procvičování: Shoda podmětu s přísudkem

Matematika

Učebnice str. 126 – 127 Obvody geometrických útvarů – čtverec, obdélník

 • Uč. str. 126, 127 obvod čtverce, obdélníku – zopakuj si vzoreček a způsob výpočtu (v online výuce probereme)
 • DÚ: PS str. 46, cv. 5, cv. 6, cv. 8, cv. 9
 • DÚ NA ZNÁMKU: PS str. 8, cv. 2, cv. 3 (jednotky délky + slovní úloha) – ZAŠLETE MI DO 22. 5.
 • online procvičování: Obvod čtverce, obdélníku

Časopis – str. 6 – na poslední stránku zvol vlastní téma, nápad a pokud už žádný mít nebudeš, tak jí nějak ozdob, nalep obrázky apod. 

Anglický jazyk (skupina KLIN)

Sloveso CAN/CAN´T

 • učebnice str. 58, cv. 2 – přečti si tabulku, zopakuj si (I can – mohu, umím, I can´t – nemohu, neumím) a zapiš do sešitu věty se slovesem CAN/CAN´T – vytvoř 6 vět (3 s CAN, 3 s CAN´T)
 • učebnice str. 58, cv. 3 – otázka s CAN – přehodíme slovosled – Can you fly? + krátká odpověď  – Yes, I can. No, I can´t.  (také zapiš do sešitu)
 • online procvičování: CAN/CAN´T
 • online procvičování: otázka s CAN
 • online procvičování: In the town
 • DÚ: Pracovní sešit str. 48, cv. 1, cv. 2 – ZAŠLETE MI DO 22. 5.

VL – Národní obrození : str. 18, 19 ZÁPIS ZDE (pdf), ZÁPIS ZDE (word)

video: https://www.youtube.com/watch?v=–6U9WHODok

video : https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

PŘ – tento týden máme TEST 2 (pdf) , TEST 2 (word) – vypracovaný pošlete mailem  : milan.krupa.covid19@seznam.cz 

Úkoly a učivo 11. 5. – 18. 5. 2020

S pozdravem všem dětem a rodičům přidávám další úkoly a učivo k procvičení a zopakování. Od tohoto týdne budou mít děti možnost získat za některé úlohy známku. Tyto úlohy budou označeny NA ZNÁMKU a bude u nich vždy uveden termín pro odeslání. Jinak se ale nic nemění, všechny úlohy mi i nadále zasílejte a vždy ohodnotím slovně.

V tomto týdnu si v českém jazyce probereme podrobněji několikanásobný a nevyjádřený podmět a v matematice zopakujeme jednotky objemu. Také připomínám, že jsem Vám v mailu poslala nabídku s fotografováním, tak mi co nejdříve dejte vědět v případě Vašeho zájmu o společnou fotografii třídy. (nejpozději do středy 13. 5.)

Český jazyk

Učebnice str. 180 – 183 Podmět několikanásobný a nevyjádřený

 • str. 181 ZOPAKUJTE SI! Několikanásobný podmět – přečtěte si
 • str. 180, cv. 1 vyhledejte ústně několikanásobné podměty
 • str. 181, cv. 2 doplňtě ústně několikanásobné podměty
 • str. 182, PAMATUJTE SI! Nevyjádřený podmět – přečtěte si
 • DÚ: ČJ D – NA ZNÁMKU – Uč. str. 183, cv. 5 – doplňte vynechané koncovky přísudků (pomáhej si ukazováním na podmět TI, TY, TA) a cvičení napište (ZAŠLETE MI DO 15. 5.)
 • DÚ: Pracovní sešit str. 37, cv. 5 – ve větách nejprve vyznačte základní skladební dvojice, pak věty převeďte do množného čísla a napište na linky pod textem
 • DÚ: Pracovní sešit str. 37, cv. 6 – k podmětům doplňte vhodné přísudky, k oběma členům připište ke každému jedno slovo a vzniklou větu napište, základní skladební dvojici podtrhněte, např. Kuchyňské hodiny odbíjely půlnoc.
 • Online procvičování: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Matematika

Učebnice str. 82 Jednotky objemu

 • Jednotky objemu – přečtěte si tabulku se základními jednotkami objemu
 • DÚ: M D Učebnice str. 82, cv. 1, cv. 4 – převádějte jednotky objemu dle zadání
 • DÚ: Pracovní sešit 2. díl – NA ZNÁMKU – str. 5, cv. 1 – písemně vydělte a proveďte zkoušky (ZAŠLETE MI DO 15. 5.)
 • Online procvičování: Převody jednotek objemu

Časopis 

 • stránka 5 – Miniherbář  neboli rostliny kvetoucí i nekvetoucí na jaře – nasbírej (vylisuj a nalep) nebo  nakresli rostliny, které v jarních měsících v přírodě najdeme (3-5 kusů). Rostliny popiš celým názvem a můžeš k nim přidat i popis s dalšími informacemi či zajímavostmi.  

Anglický jazyk (skupina KLIN)

Unit 5 – Our town – učebnice str. 56

 • Slovíčka Places in a town – z pracovního sešitu str. 84 si vypište do slovníčku slovíčka a naučte se je
 • Online procvičování: In the town
 • Pracovní sešit – str. 46, cv. 1 – doplňte k obrázkům názvy budov ve městě
 • DÚ – NA ZNÁMKU – OUR HOUSE/FLAT – na papír formátu A4 nakreslete jednoduchý obrázek  vašeho domu/bytu, doplňte názvy místností, nábytku, popište jednoduchými větami pomocí there is/there are (podívejte se do uč. na str. 54) – ZAŠLETE MI DO 15. 5.

VL – tento týden máme TEST 2 (pdf), TEST 2 (word) – vypracovaný pošlete mailem nebo vyfocený přes WhatsApp

– rozmnožovací soustava str. 65, 66, ZÁPIS ZDE (pdf), ZÁPIS ZDE (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video : https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c

video : https://www.youtube.com/watch?v=k65bjLk0iSs

online procvičování: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/rozmnozovaci.htm

Úkoly a učivo 4. 5. – 11. 5. 2020

Zdravím všechny děti a rodiče a chtěla bych všem poděkovat za zdárný průběh akce „předání sešitů“. V tomto týdnu se v českém jazyce budeme soustředit zejména  na shodu přísudku s podmětem, v matematice pak zopakujeme jednotky hmotnosti. K tomu budeme stále procvičovat učivo o slovesech, upevňovat znalost základních skladebních dvojic. Po osobní konzultaci téměř se všemi rodiči připomínám, že si děti mohou libovolně pokračovat v doplňování pracovního sešitu z matematiky (1. i 2. dílu). K jednotlivým úkolům dodám, že se vždy snažím postup řešení úkolu vždy probrat během online hodiny. Takže kdo by potřeboval s něčím poradit, nerozuměl něčemu, učivo spolu probereme v online výuce.

Český jazyk

Učebnice str. 175 – 177 Shoda přísudku s podmětem

 • str. 176 PAMATUJTE SI! – přečtěte si pravidlo pro doplňování i/y v koncovkách sloves v množném čísle min. času, používáme tuto pomůcku: TY DĚTI – si hrály, TY ŽENY – mluvily, TI MUŽI – pracovali, TA KOŤATA – si hrála
 • str. 175, cv. 1 – přečtěte si věty a najděte základní skladební dvojice – ústně
 • DÚ: ČJ D: Učebnice str. 177, cv. 3 a,b) – doplňte i/y v koncovkách sloves a cvičení napište
 • DÚ: ČJ D: Učebnice str. 177, cv. 4 – převeďte věty do množného čísla a napište – např. Vyšly zajímavé knihy o dobývání jižního pólu.
 • DÚ: Pracovní sešit str. 35, cv. 1 – dle zadání v očíslovaných větách určete podmět a přísudek, pak podměty zapište do křížovky
 • Online procvičování: Shoda podmětu s přísudkem

Matematika

Učebnice str. 79 – Opakování – Jednotky hmotnosti

 • přečtěte si tabulku se základními jednotkami hmotnosti, v dolní části stránky jsou pak uvedeny i další jednotky hmotnosti, které je potřeba znát
 • DÚ: M D: Učebnice str. 79, cv. 3, cv. 5 – převádějte jednotky hmotnosti dle zadání
 • DÚ: Pracovní sešit 2. díl – str. 4, cv. 5, cv. 6 + další dle času a chuti
 • Online procvičování: Jednotky hmotnosti

Časopis

 • Stránka č. 4  – Moje nej… knížky – napiš seznam několika oblíbených knih, přidej ke každé základní informace o knize + ilustrace (knihy přečtené, rozečtené apod.)

Anglický jazyk (skupina KLIN)

Unit 5 – Our house – učebnice str. 54 – 55

 • Slovíčka Places, Furniture – z pracovního sešitu str. 84 – vypište do slovníčku a naučte se je (v online procvičování máte odkaz k poslechu těchto slovíček)
 • Učebnice str. 54, cv. 4 – Vazba THERE IS/THERE ARE – zapište si do sešitu + doplňte do vět (THERE IS -v jednotném čísle, THERE ARE – v množném čísle) a věty napište
 • Učebnice str. 54, cv. 5 – doplňte do vět THERE IS/THERE ARE  a věty napište do sešitu
 • Pracovní sešit str. 44, cv. 1 a,b) doplňte k obrázkům názvy místností a nábytku
 • Pracovní sešit str. 44. cv. 2 – napište věty o tom, ve které místnosti dané aktivity děláte (have breakfast – kitchen)
 • Online procvičování: Furniture, There is/there are
 • Online procvičování: Parts of a house

VL – Věda a technika 19. století – str. 16, 17 ZÁPIS ZDE (pdf), ZÁPIS ZDE (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video: https://www.youtube.com/watch?v=Q5FTvvUU12E

video : https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

video : https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

– Nervová soustava str. 64 ZÁPIS ZDE (pdf), ZÁPIS ZDE (word) – naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu

video : https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc

video : https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE

Úkoly a učivo 27. 4. – 4. 5. 2020

Zdravím všechny děti a rodiče, připomínám, že ve středu 29. 4. (14-16 hod) budu ve škole a nachystám Vám pracovní sešity do matematiky 2. díl, tak se zastavte. 

V tomto týdnu se budeme věnovat v českém jazyce učivu o větě a základních skladebních dvojicích (s ostatními skladebními dvojicemi se jen seznámíme), v matematice si zopakujeme především jednotky času a jejich převádění. Přidávám další odkazy k procvičování učiva.

Český jazyk

Učebnice str. 164 – 165

 • Poznáváme větu – přečtěte si, projděte si ústně některá cvičení

Učebnice str. 166 – 168

 • Základní skladební dvojice – přečtěte si a procvičujte určování základních skladebních dvojic
 • DÚ: ČJ D Učebnice str. 167, cv. 3 – doplňte vynechaná písmena a potom určete základní skladební dvojice, ty ostatní neurčujte! Připomínám, že na podmět se ptáme KDO?CO? a podtrhneme jej rovnou čarou a na přísudek se ptáme CO DĚLÁ? a podtrhneme jej vlnovkou, pak oba členy spojíme dvojitou čarou nahoře. Cvičení napište.
 • DÚ: Pracovní sešit str. 34, cv. 1 – najděte ve větách a vyznačte základní skladební dvojice, nevyjádřený podmět vyznačte za větou. Nemusíte určovat ostatní skladební dvojice.
 • DÚ: Pracovní sešit str. 34, cv. 2 – rozšiřte věty pomocí dvou slov – např. Žhavé slunce velmi svítí. Věty napište.
 • Čtení – Čítanka str. 119 – 125 A. Ježková – Argonauti
 • Online procvičování: Podmět a přísudek
 • Další online procvičování do ČJ, M, AJ : www.didakta.cz

Matematika

Učebnice str. 76

 • zopakujte si základní jednotky času
 • DÚ: M D Učebnice str. 76, cv. 1, cv. 4 převádějte dle zadání
 • DÚ: Pracovní sešit 2. díl  str. 3, cv. 1 + sloupeček s dělením se zbytkem
 • Online procvičování: Převádění jednotek času

Časopis

 • Stránka č. 3 – Jak zahnat nudu – napište a doplňte obrázky nápady na tipy – co děláte, čím se bavíte, dejte nám návod, jak se nenudit:-), tipy na hry, cvičení apod.

Anglický jazyk (skupina KLIN)

Unit 5 Places

 • Slovíčka MY ROOM – z pracovního sešitu str. 83 vypište do slovníčku části pokoje (bedside table, bookshelf, carpet, chest of drawers, lamp, mirror, rug, wall, wardrobe) a naučte se je
 • Předložky – Učebnice str. 52, cv. 3 – do velkého sešitu zapište PŘEDLOŽKY a z učebnice je vypište (anglicky i česky) + nakreslete ke každé předložce jednoduchý obrázek (podle učebnice)
 • Pracovní sešit str. 42, cv. 1, 2, 3
 • Online procvičování: In the flat

VL – Marie Terezie a Josef II. str. 14, 15, ZÁPIS ZDE(pdf) , ZÁPIS ZDE (word) (naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu)

video: https://www.youtube.com/watch?v=Cnz_aHFx4-4

video: https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA

video: https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo

– Smyslová soustava str. 62, 63, ZÁPIS ZDE (pdf), ZÁPIS ZDE (word) – (naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu)

video: https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg

video: https://www.youtube.com/watch?v=Mw6j4gdswrs

video: https://www.youtube.com/watch?v=gf5JaRWkMz4

Úkoly a učivo 20. 4. – 27. 4. 2020

S pozdravem všem dětem a rodičům přidávám další úkoly a učivo na tento týden. V českém jazyce dokončíme učivo o slovesech – způsob rozkazovací a podmiňovací a přidáme učivo o větě (věta jednoduchá, souvětí). V matematice budeme i nadále procvičovat písemné dělení dvojciferným dělitelem a zopakujeme si jednotky délky a převody jednotek délky. Přidávám několik odkazů k procvičování učiva online. 

Český jazyk

Učebnice str. 154 – 156

 • tvary rozkazovacího a podmiňovacího způsobu – přečtěte si
 • DÚ: ČJ D Učebnice str. 156, cv. 2 – doplňte do koncovek sloves ž/š, jako pomůcku si řekněte slovesu ve tvaru 1. os. č. jednotného – já běžím – doplníme BĚŽ, cvičení napište
 • DÚ: Pracovní sešit str. 32, cv. 9 – podtrhněte slovesné tvary, ty pak napište na řádky (podle vzoru) a určete u nich mluvnické kategorie (osoba, číslo, způsob, čas)
 • DÚ: Pracovní sešit str. 33, cv. 1 – článek o Robinsonovi si přečtěte a rozlište věty jednoduché (J) a souvětí (S), zapište do rámečku za větou a u souvětí také určete počet vět, ostatní úkoly splňte také dle zadání 
 • Online procvičování – www.školákov.cz – slovesa – mluvnické kategorie
 • Online procvičování – www.rysava.websnadno.cz – slovesný způsob

Matematika

Učebnice str. 73 – 74

 • převody jednotek délky – přečíst si tabulku základních převodů
 •  násobení a dělení  10, 100, 1000 – opakovat si
 • DÚ: M D Učebnice str. 73, cv. 2, 4 převádějte jednotky délky dle zadání
 • DÚ: M D Učebnice str. 74, cv. 11 slovní úloha
 • Online procvičování – www.školákov.czpřevody jednotek délky
 • Online procvičování – www.onlinecviceni.cz jednotky délky

Časopis – stránka č. 2

 • vytvořte stránku se zábavnými úkoly do českého jazyka nebo matematiky (křížovky, osmisměrky, magické čtverce, doplňovačky…..)

Anglický jazyk (skupina KLIN)

 • Učebnice str. 47, cv. 3 a, b) do sešitu AJ zapsat nadpis Present simple – questions a napsat otázky z tohoto cvičení + doplnit do nich DO/DOES
 • Pracovní sešit  str. 40, cv. 1 – napište otázky a odpovědi podle vzoru
 • Pracovní sešit str. 40, cv. 2 – napište o Danově týdnu – přečtěte si údaje v tabulce  a doplňte věty 2 – 8
 • Online procvičování – www.školákov.czslovesa
 • Procvičujte si slovíčka 4. lekce a přítomný čas prostý
 •  

VL – Život v novověku str. 10, 11, ZÁPIS ZDE (naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) ,

video: https://www.youtube.com/watch?v=DCnwjLpSO8Y&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=66

video: https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=67

PŘ – Tento týden vyhledejte v knize a v sešitě odpovědi na otázky v malém TESTU (pdf) nebo TEST (word), vypracovaný pošlete mailem : milan.krupa.covid19@seznam.cz . Test ve wordu si musíte nejdříve „uložit jako“ , a v tomto vyplňovat.

Úkoly a učivo 14. 4. – 20. 4. 2020

Opět zdravím všechny děti a rodiče, kteří svědomitě plní všechny zadané úkoly a pravidelně mi je zasílají. Také chci pochválit všechny děti, které se účastní online výuky – v minulém týdnu jsme se zaměřili na procvičování budoucího času a mluvnických kategorií sloves v českém jazyce a písemné dělení dvojciferným dělitelem v matematice. V tomto týdnu budeme stále procvičovat písemné dělení a v českém jazyce minulý čas, pravopis I/Y v koncovkách podstatných jmen, slovní druhy. Výuka ve skupinách probíhá dle dohody v PO-PÁ, v ÚT jsem přidala výuku AJ (moje skupinka) v dohodnutých časech (začátky v 16, 17 hod.) V případě nejasností a dotazů se na mě obraťte.

S pozdravem a přáním pevného zdraví všem! M.K.

Český jazyk

Čítanka – str. 89 – 95 – I. Procházková – Červenec má oslí uši

Učebnice str. 152 – 153 – Minulý čas

 • přečtěte si teorii
 • str. 152, cv. 1  – přečtěte si a vyhledejte slovesné tvary v minulém čase (pouze ústně)
 • DÚ: ČJ D str. 153, cv. 2 – doplňte vynechaná písmena, tvary sloves převeďte z přítomného do minulého času – např. Údolím protékají – protékaly. Cvičení v minulém čase napište.

Pracovní sešit str. 31, cv. 6

 • určete slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací) a vybarvěte čtverečky u sloves barvou dle zadání

Procvičování na webu školákov – slovesa – určování mluvnických kategorií

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

Matematika

DÚ: MD Učebnice str. 71, cv. 34

 • vypočítejte příklady písemně pod sebou bez zkoušky

DÚ: MD Učebnice str. 71, cv. 37

 • vypočítejte písemně se zbytkem a proveďte zkoušky

Časopis 

Pokud máte hotovou přední stranu časopis, také mi její návrh na ukázku pošlete, já vám případně poradím, co doplnit nebo udělat jinak.

V tomto týdnu máte za úkol vytvořit stránku na téma MŮJ OBLÍBENÝ RECEPT, CO UMÍM UVAŘIT, VELIKONOČNÍ RECEPTY, MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO apod.  – napište název pokrmu, suroviny k jeho přípravě a jednoduchý postup vaření + obrázek. Receptů může být i více, to nechám na vás.

Anglický jazyk (skup. KLIN)

Pracovní sešit str. 37, cv. 5 – poslech

 • na CD v PS (4 C Ex 5a 1.19) – poslechněte si povídání o Billym a do tabulky podle poslechu doplňte, které činnosti Billy dělá a které ne

Pracovní sešit str. 39, cv. 3

 • do vět doplňte DO/DOES – POZOR! DOES používáme pouze ve 3. os. č. jednotného (HE, SHE, IT – JAKE, SUSAN, DOG…)

Pracovní sešit str. 39, cv. 4 WH- questions

 • ze slov vytvořte otázky podle vzoru

VL – Tento týden vyhledejte v knize a v sešitě odpovědi na otázky v malém TESTU – vypracovaný pošlete mailem ( ivana.klaudova@zs-lomapribor.cz ) a nebo vyfocený přes WhatsApp ( 737104792 )

PŘ – Vylučovací soustava str. 61, ZÁPIS ZDE (zapsat nebo nalepit do sešitu)

video : https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg

procvičení online: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/mocova_soustava.htm

Úkoly a učivo 6. 4. – 8. 4. 2020

Moc zdravím všechny děti a rodiče, kteří tyto stránky navštěvujete a vzorně plníte zadané úkoly. Děkuji za Vaši spolupráci a pečlivou domácí přípravu. V tomto týdnu nás čekají Velikonoce a za normálního chodu školy by byly prázdniny. Proto jsem připravila práci pouze z českého jazyka a matematiky. 

S dětmi, které navštěvují naši třídní skupinu na Skype jsme vymysleli, že se pustíme do vyrábění časopisu, tak poslední úkol v tomto týdnu bude právě práce na jeho titulní straně. 

Na Skype se připojily téměř všechny děti z naší třídy, rozdělili jsme se do několika skupin (po 4-5 dětech). Online výuka probíhá každé pondělí, středu a čtvrtek v časech mezi 16 – 18 hodinou. Prozatím jsme procvičovali učivo českého jazyka o slovesech, tento týden se podíváme i na písemné dělení dvojciferným číslem. Děti mohu jen pochválit, jsou i při takovém typu výuky aktivní a moc šikovné. 

Přeji všem  krásné Velikonoce, jaro plné sluníčka a především hodně zdraví:-).  M.K.

Český jazyk 

 Učebnice –  str. 150 – 151 – přečíst si opakování o budoucím čase

Pracovní sešit – str. 31, cv. 3

 • napište slovesné tvary v budoucím čase v 1. osobě č. jednotného, např. šít – já budu šít, já ušiji

Pracovní sešit – str. 31, cv. 4

 • určete osobu, číslo a čas
 • na linky pod cvičení napište infinitivy sloves, např. četl jsi – číst

Učivo českého jazyka i matematiky procvičujte i např. na www. školákov.cz.

Matematika

Učebnice – str. 69, cv. 23 a cv. 24

 • obě cvičení vypočítejte písemně pod sebou bez zkoušek

Časopis

Dle společné dohody si bude každý tvořit průběžně svůj vlastní časopis, v každém týdnu děti dostanou 1-2 úkoly, které vloží do časopisu. Než se vrátíme do školy, vytvoříme si tak památku, dokument, deník z doby, kterou jsem strávili doma. Nebojte se, úkoly by měly být jednoduché tak, aby je děti zvládly samostatně s minimální pomocí rodičů.

Prvním úkolem je na formát A4 (velikost velkého sešitu) libovolného papíru (z tiskárny, ale i skicáku, sešitu…) vytvořit titulní stranu (přední obal). Na ní by měl být název časopisu, kdo ho píše, pro koho je, o čem by mohl být apod. + jakákoliv výzdoba, obrázky… Není třeba nic tisknout apod., děti vše zvládnou samy, fantazii se meze nekladou. Kdo si nebude vědět s něčím rady, může mi napsat do mailu nebo přes Skype.

Vlastivěda

Zdravím všechny děti z V. A.

Věřím, že si poctivě děláte zápisy a učíte se nejen ČJ, M, AJ, ale i  vlastivědu. Vím, že to vyžaduje hodně času a trpělivosti. Ale důležitější je zdraví, klid a pohoda, nestresujte se, určitě to nějak společně zvládneme. A jelikož původně měly být v tomto týdnu prázdniny, vynecháme  tento týden učivo vlastivědy a přírodovědy , ať si odpočinete a máte čas na společné chvíle v rodině.

Přeji všem krásné Velikonoce.

Ivana Klaudová

Úkoly a učivo 30. 3. – 6. 4. 2020

Český jazyk:

Čítanka – str. 84 – 87 I. Klíma – Markétin zvěřinec 

Učebnice – str. 148 – 150 Časování sloves – Přítomný čas

 • str. 148, cv. 1 Lidoopi – přečtěte si článek a vyhledejte v něm slovesné tvary v přítomném čase – ty vypište do sloupečku (do sešitu) a určete u nich osobu a číslo
 • str. 149  Přehled tvarů sloves v přítomném čase – tabulka s časováním + zopakujte si – Ve tvarech sloves v přítomném čase píšeme vždy i/í! – pročtěte si tvary sloves v tabulce ve všech osobách č. jednotného a množného
 • str. 149-150, cv. 3 Cvičení přepište do sešitu a doplňte správné tvary sloves v přítomném čase – např. Jana bydlí

Matematika:

Učebnice – str. 68, cv. 18 a), b), c)

 • vypočítejte slovní úlohu 

Učebnice – str. 68, cv. 21

 • vydělte a vypočítejte také zkoušku

Anglický jazyk (KLIN):

Pracovní sešit – str. 75 Přítomný čas prostý zápor 

 • tabulku si přečtěte a zapište do sešitu – nezapomeňte, že v osobách I, you, we, you, They se zápor tvoří pomocí DON´T a v osobách he, she, it se zápor tvoří pomocí DOESN´T! (procvičujte si)

Pracovní sešit – str. 36, cv. 4

 • vyberte správný tvar slovesa v přítomném čase a zakroužkujte dle vzoru

Pracovní sešit – str. 37, cv. 6

 • opravte věty – utvořte nejdříve zápornou větu a pak kladnou – viz příklad, prohlédněte si obrázek a to, co je napsáno v bublině (není to správně)

Opakujte i nadále slovíčka všech lekcí, trénujte si čtení a procvičujte si přítomný čas. 

Vypracované úkoly mi opět zašlete na mail nebo přes Skype, budu se moc těšit :-). 

VL – Habsburkové na českém trůnu : Rudolf II., ZÁPIS ZDE ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) , video: https://www.youtube.com/watch?v=apzv4opTsfI

PŘ – Trávicí soustava str. 59, 60, ZÁPIS ZDE ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) , video: https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0

Úkoly a učivo 23. 3. – 30. 3. 2020

PŘ – Oběhová soustava str. 58 ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) ZÁPIS ZDE

video : https://www.youtube.com/watch?v=uRo-eoGl-6w

VL – Následky bitvy na Bílé hoře str. 8, 9 ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) ZÁPIS ZDE

video : https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws

video J. A. Komenský : https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc

Vlastivěda 

Následky bitvy na Bílé hoře str. 8, 9 ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) ZÁPIS ZDE

video : https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws

video J. A. Komenský : https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc

Přírodověda 

Oběhová soustava str. 58 ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) ZÁPIS ZDE

video : https://www.youtube.com/watch?v=uRo-eoGl-6w

video „Byl jednou jeden život“ : https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s&t=50s

Český jazyk

PS str. 30, cv. 1 

 • vyhledejte a podtrhněte tužkou všechny slovesné tvary, podtrhněte včetně zvratného zájmena SE, SI (např. kreslit si, podepsat se)
 • najděte slovesný tvar v rozkazovacím způsobu a podtrhněte červeně (někdo někomu něco rozkazuje, přikazuje…)
 • najděte slovesný tvar v podmiňovacím způsobu – tento slovesný tvar obsahuje BY, BYS, BYCH, BYCHOM apod. a podtrhněte červeně
 • na linky za článkem vypište slovesné tvary ve způsobu oznamovacím – v čase přítomném, budoucím i minulém (někdo něco dělá, dělal nebo dělat bude…)

PS str. 30, cv. 2

 • doplňte vynechaná písmena v koncovkách sloves – např. bruslíme – a do závorky zapište osobu a číslo daného slovesa – např. bruslíme (1. osoba, č. množné – kdo bruslí? MY)

Matematika

Uč. str. 67, cv. 15

 • procvičuj písemné dělení dvojciferným číslem a proveď zkoušku

Uč. str. 60, cv. 11

 • vypočítej slovní úlohu (zápis, výpočty, odpověď) – zopakuj si písemné násobení

Uč. str. 60, cv. 12

 • zopakuj si pamětné násobení a dělní 10, 100, 1000

Anglický jazyk (skupina KLIN)

PS str. 83 C Free time 

 • zopakujte si, naučte se slovní zásobu, jak trávit volný čas, slovní spojení se slovesem PLAY

PS str. 38, cv. 1, 2

 • cv. 1 doplňte věty o sobě a svém okolí
 • cv. 2 doplňte křížovku

PS str. 75 Přítomný čas prostý

 • tabulku Přítomný čas prostý – kladné tvary – si přepište do sešitu, mluvnici si přečtěte a zopakujte si pravidlo pro psaní tvarů sloves ve 3. osobě č. jednotného – HE, SHE, IT –   LIKES, PLAYS, STARTS

Hodně zdaru a trpělivosti při plnění úkolů:-). Na vypracované úkoly se budu těšit!

Přírodověda –

Oběhová soustava str. 58 ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) ZÁPIS ZDE

video : https://www.youtube.com/watch?v=uRo-eoGl-6w

Úkoly a učivo 16. 3. – 23. 3. 2020

Přírodověda

Dýchání str. 57 ( naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu) ZÁPIS ZDE

Vlastivěda

Habsburkové str. 7, 8 (naučit a zapsat nebo nalepit do sešitu), ZÁPIS ZDE

video: https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=51

Český jazyk

PS str. 25, cv. 4 utvořte přídavná jména (např. sklo – skleněný) a doplňte je do vět, do rámečků doplňte písmeno t, m, p podle druhu přídavných  jmen, cv. 5 přídavná jména rozdělte na tvrdá a měkká a napište je ve tvaru jednotného čísla (např. zdvořilí číšníci – zdvořilý číšník)

PS str. 26, cv. 7, cv. 8 dle zadání

Uč. str. 146 – zopakovat si mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, způsob, čas (způsob je nové učivo – přečtěte si)

Matematika

PS – pokračujte v dopočítávání cvičení

Uč. str. 65, cv. 2, 3, str. 66, cv. 4, 5, 9  procvičujte písemné dělení, správnost výpočtu ověřujte zkouškami

Anglický jazyk

AJ – sk. p. uč. Klinkovské – Uč.  str. 42, cv. 2 – na papír A4 (velký sešit) – My day – použijte věty z tohoto cvičení a napište popis vašich aktivit v průběhu dne, v případě potřeby pozměňte časy, případně činnosti + doplňte obrázkem, fotkou apod. – použít můžete libovolný papír do tiskárny, ze sešitu…, napište dle zadání celkem 11 vět

——————————————————————————————————————–

12. 3. 2020

ČJ – DÚ: Uč. str. 116, cv. 3a) dopsat zbývající věty

M – PS 1. díl pokračovat v dopočítávání zbývajících cvičení

ČJ –  Uč. str. 145-147 přečíst si učivo o slovesech

M – Uč. str. 66 přečíst si učivo o písemném dělení dvojciferným dělitelem, projít si postup  a zkusit propočítat libovolný počet příkladů

Další úkoly budou zadány v pondělí 16. 3. Tak přeji příjemné domácí samostudium, vše si ve škole znovu projdeme.

10. 3. 2020

ČJ – DÚ: dokončit v ČJ Š  Uč. str. 115, cv. 1 a, b)

        DÚ: Uč. str. 116, cv. 3a) 8 vět

ČT – O. Batlička – Ježek v kleci – str. 72 – 73 dočíst

M – PS 1. díl pokračovat v počítání nedokončených cvičení z celého sešitu

24. 2. 2020

M – DÚ str. 61, cv. 20 – 2 sloupečky

ČJ – Na středu 26. 2. se naučit básničku (4 sloky), Uč. str. 104 přečíst si Pravopis přídavných jmen – změny v koncovkách

19. 2. 2020

M – DÚ z 18. 2. Uč. str. 60, cv. 9

ČJ – Uč. str. 104, cv. 1 a,b), str. 104, cv. 3 písemně

17. 2. 2020

ČJ – DÚ: Uč. str. 104, cv. 2

13. 2. 2020

M – DÚ: Uč. str. 59, cv. 6

12. 2. 2020

ČJ – DÚ: Uč. str. 102, cv. 8

M – Uč. str. 57 propočítat si

11. 2.  2020

M – DÚ: Uč. str. 58, cv. 13, pro pracovní sešit si děti (Skisněhulka) zítra po obědě mohou přijít.

ČJ – Uč. str. 101, cv. 4 a,b) projít si + přečíst přídavná jména tvrdá, měkká, přivlasťnovací

ČT – R. Dahl – Auta, draci a montgolfiéry – str. 59 – 63 přečíst

10. 2.  2020

ČJ –DÚ: Uč. str. 91, cv. 5b) 10 vět, procvičovat si učivo o přídavných jménech

Projekt – Významné osobnosti našeho (moravskoslezského) kraje – průzkum, vyhledávání informací, knih, časopisů apod. o osobnostech (kultura, sport, věda…), ve škole budeme následně zpracovávat a vyrábět knížku