Ze života třídy

EXKURZE  DO  MUZEA  J.  A.  KOMENSKÉHO  V  PŘEROVĚ

Ve středu 11. dubna 2018 se žáci pátého ročníku naší školy vydali do Přerova. Jejich cílem bylo Muzeum J. A. Komenského, aby se dověděli o této významné české osobnosti a seznámili se i s archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu.
Děti si v muzeu nejprve prohlédly expozici pravěku doby kamenné, bronzové i železné. Seznámily se s archeologickými nálezy od starší doby kamenné až do sklonku středověku a počátků raného novověku, které byly objeveny v Předmostí u Přerova. Součástí této expozice byla i místnost z období středověku – černá kuchyně, která děti obzvlášť zaujala.
V další části muzea si žáci prohlédli rekonstrukce školních tříd, které zajímavým způsobem dokladují různá období vývoje dějin školství a pedagogiky. Ta první představovala třídu ze 17. století, v jaké učíval i Komenský. Děti zaujaly zejména pomůcky, které se používaly při psaní v této době. Další třída pocházela z doby Rakousko – Uherska a její součástí byl i kabinet vybavený množstvím pomůcek. Stejně tak se líbily žákům i další třídy, jedna z období první republiky a druhá z doby po 2. světové válce.
Dále
  žáky ještě zaujala výstava entomologie s množstvím různých druhů hmyzu. V expozici mineralogie viděli nerosty a minerály z celých Čech a Moravy. Na závěr vystoupili žáci na vyhlídkovou věž, která jim poskytla zajímavý pohled do okolí.
Když si děti v pokladně zakoupily různé suvenýry, zašly si do blízké cukrárny, aby si při výborné zmrzlině a zákuscích sdělily svoje zážitky. Exkurze se žákům velmi líbila a obohatila je o spoustu nových informací.

FOTO ZDE

 

Historické osobnosti

 

V  úterý 27. 3. 2018 se naši žáci zúčastnili výukového programu s názvem Historické osobnosti. Jednalo se o zážitkovou výstavu spojenou s přednáškou. Děti si ihned po příchodu do velké tělocvičny mohly prohlédnout chronologicky rozestavěné voskové figuríny osobností našich dějin v životní velikosti.

Žáci se tak na hodinu přenesli do minulosti. Které z významných postav české historie byly k vidění? Francký kupec Sámo, věrozvěstové Konstantin a Metoděj, Přemysl Otakar I., český král a římský císař Karel IV., bojovník za pravdu Jan Hus, vojevůdce Jan Žižka, císař Rudolf II., osvícená panovnice Marie Terezie a zakladatel Československa Tomáš Garrigue Masaryk.

Přítomní žáci se mohli jednotlivé figuríny zblízka prohlédnout, udělat si představu o oblečení dané doby a časově zařadit jednotlivé vystavené postavy. Mohli např. také zkusit napsat hlaholicí své jméno, potěžkat repliku husitské zbraně, vyfotit se s Karlem IV. či s jinou postavou. Takto získané informace jsme následně ve výuce doplnili pracovním listem, omalovánkou, křížovkou či krátkým videem.

FOTO ZDE

 

PROJEKT  „VELIKONOCE U NÁS A VE SVĚTĚ“

Dne 20. 3.  jsme se  „učili“ o velikonočních tradicích a zvycích v některých státech světa. Žáci se již před týdnem rozdělili do skupin a vybrali si stát, jehož velikonoční tradice je zajímaly. Doma si měli s pomocí rodičů zjistit informace o velikonočních zvycích v Kanadě, Číně, Uzbekistánu a dalších. Tento úkol byl splněn na „jedničku“, děti si do školy přinesly mnoho výpisků a obrázků.

Začali jsme tím, že se žáci pomocí prezentace a vzdělávací hry na interaktivní tabuli seznámili s polohou vybraných států na mapě světa, jejich hlavními městy a  historickými památkami.

Potom už se děti naplno zabraly do skupinového vytváření prezentací vybraného státu. Stříhaly, lepily a hlavně debatovaly, dokázaly se domluvit a vzájemně si pomoci, což bylo asi ze všeho nejdůležitější. Opět práce na jedničku.

Na závěr žáci jednotlivých skupin seznámili ostatní žáky s vánočními tradicemi daného státu a odcházeli ze školy s pocitem, že se dozvěděli něco nového a zajímavého, a také natěšeni na ty naše české Velikonoce.

VELIKONOCE V MUZEU

Po ukončení projektu Velikonoce u nás a ve světě jsme navštívili příborské muzeum a poslechli si přednášku o tradicích a symbolech nejstarších svátků  – Velikonoc, jejichž základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu vítězství života nad smrtí. Tyto svátky jara byly slaveny různou formou už u starých Slovanů.

FOTO ZDE

 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Naše škola se v rámci Školního vzdělávacího programu Svět pro děti věnuje také ekologické výchově. Letos jsme opět využili programů Občanského sdružení Hájenka Kopřivnice, které mají svou náplní vzbudit zájem dětí o živou i neživou přírodu.

Nezanedbatelný je rovněž přímý kontakt dětí s přírodním prostředím a učení se analyzovat a řešit nejrůznější problémy v širších souvislostech.

V programu „Energie hýbe světem“ se žáci pátých tříd zaměřili na problematiku související s výrobou a následnou spotřebou energie. Co je to energie a k čemu ji potřebujeme? Je snadné ji získat? Co jsou to energetičtí žrouti a je možné s nimi bojovat některým z úsporných opatření? Odpovědi na tyto otázky získaly děti formou zajímavých her, do kterých se s nadšením zapojily.

Tento rok jsme ale ekologickou výchovu rozšířili i o ekologický program „Tonda Obal na cestách“ společnosti EKO – KOM, což je interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Beseda je vhodným doplněním environmentální výchovy žáka, jejím cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. V průběhu besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu, k čemuž mu napomohla výstavka Tondy Obala – kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně odpad třídit.

Všem dětem se ekologické programy líbily, protože nejen poučily, ale i pobavily. Vzbudily v nich zájem o živou i neživou přírodu, o všechny její součásti a o problematiku soužití člověka s jeho životním prostředím.

FOTO ZDE

 

VÁNOCE NA DĚDINĚ

V prosinci navštívili žáci a učitelé 4. a 5. ročníku tradiční program Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm „Vánoce na dědině“, v jehož rámci se při procházce Valašskou dědinou seznámili s obvyklými zimními pracemi, přípravami na Vánoce a vánočními zvyklostmi.

Vánoce jsou jedním z největších křesťanských svátků v roce, kterým předchází přípravné období  adventu. Advent je obdobím půstu, nekonají se žádné zábavy ani svatby. V minulých dobách to ale také bývala doba draní peří, přástek a dalších domácích prací, při kterých se vyprávěly příběhy. Toto předvánoční období na Valašsku bylo a v některých rodinách stále je naplněno lidovými zvyky a obyčeji, které se často vztahují ke svátkům světců.

Děti se již u vchodu do Valašské dědiny zvědavě rozhlížely po valašských chalupách a postupně zhlédly v různých jizbách těchto chalup reálné ukázky domácích předvánočních prací a adventní či vánoční výzdobu. Viděly například předení vlny, draní peří, pečení vánoček či perníčků, výrobu vánočních ozdob a dekorací. Při procházce po vesničce děti potkaly dokonce ženskou postavu oděnou v bílém – Lucku, která je pohladila husím křídlem. Setkaly se také s Mikulášem a čerty, zazpívaly mu vánoční písně a byly odměněny pamlsky – sušenými jablky.

Při zpáteční cestě si děti s úsměvem sdělovaly své dojmy a těšily se z drobných dárečků či dekorací, které  ve vesničce koupily pro své blízké. I když tentokrát nenapadal sníh, všichni byli s návštěvou Valašské dědiny velmi spokojeni.

FOTO ZDE

 

EXKURZE DO PLANETÁRIA V OSTRAVĚ

1. listopadu navštívili žáci 5. ročníku  hodně vzdálená místa, člověku zatím nedostupná, a to v planetáriu v Ostravě. Zhlédli program Napříč sluneční soustavou.

Po ukončení programu si děti prohlížely různé expozice umístěné v prostorách okolo hlavního sálu, které se týkaly planet, naší Země, Měsíce, Slunce, galaxií a jiných vesmírných jevů. Vše bylo přehledně zobrazeno a velmi srozumitelně popsáno. Mimoto si děti na interaktivních modelech mohly vyzkoušet spoustu zajímavých úkazů.

Samotný program byl víc než zajímavý. Děti si zopakovaly zábavnou formou vše, o čem se učily v přírodovědě, a dozvěděly se i mnoho nových informací.

Po ukončení prohlídky Planetária jsme přejeli do lázní Klimkovice, kde si děti   prohlédly zvláštní architekturu zdejších pavilonů, prošly okolí a dozvěděly se o způsobu rehabilitace, splnily zadané úkoly a samozřejmě utratily své kapesné.

 

ŠKOLA STRAŠIDEL

Ve středu před podzimními prázdninami  se v naší škole hemžila nejrůznější  strašidla, čarodějnice, kostlivci a jiné příšerky.  Téměř všichni si oblékli krásné kostýmy, včetně svých učitelek a asistentek pedagogů.
Třídy a chodby zdobily všelijaké nápisy, krásné vyřezávané dýně a pavoučí sítě. Nechyběli ani netopýři a myši.
V rámci tohoto dne byla vyhlášena i výtvarná soutěž “ O nej… strašidlo „. Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku namalovali obrázky různých strašidel dle jejich fantazie, které byly také vystaveny na nástěnkách na chodbě a ve třídách.
I vyučování v jednotlivých předmětech bylo motivováno strašidelnou  tematikou.
Projektový den se určitě podařil a snad se dětem líbil.

 

BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKY POLICIE

V říjnu proběhla v naší třídě  beseda s příslušníky Městské policie Příbor. Policisté seznámili žáky s pravidly chování v krizových situacích, jak se chovat při úrazu, dopravní nehodě či požáru. Také informovali žáky o tom, jaksprávně zavolat o pomoc na policii, požárníky nebo pohotovost.

Beseda s policisty byla zajímavá a poučná a dětem se velmi líbily i drobné dárečky, které dostaly.

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI SEIFEROS

Ve středu 13. 9. 2017 jsme na hřišti naší školy měli možnost zúčastnit se výukového programu společnosti Seiferos, která provozuje záchrannou a chovnou stanici pro dravce a sovy.

Nejprve jsme se velmi zábavnou formou výkladu dozvěděli spoustu užitečných informací o životě dravců a o jejich způsobu lovu. Pozornost posluchačů chovatelé průběžně testovali různými otázkami a správnou odpověď odměnili fotografií některého z dravců, které jsme po celou dobu výkladu mohli sledovat velmi zblízka a některé si i pohladit. Děti, které odpověděly správně na nejtěžší otázky, si v závěru programu vyzkoušely přílet dravce na ruku.

V druhé části programu jsme se zájmem a nadšením sledovali výjimečné letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu, kdy nám orli i sovy poletovali nad hlavami.

Program se setkal u dětí s velkým ohlasem a celá akce byla přínosným a poučným zážitkem.

FOTO ZDE

 

 

 

 

ARCHIV IV. B (2016/ 2017)

ŠKOLNÍ VÝLET ZOO LEŠNÁ

FOTO ZDE

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Po první výuce dopravní výchovy, která proběhla v říjnu letošního školního roku, následovala nyní v červnu druhá teoretická i praktická část na dopravním hřišti v Příboře. Tentokrát už si žáci zkusili napsat test z dopravních předpisů, který obsahoval 20 otázek.

Ti žáci, kteří odpověděli minimálně na 15 otázek správně, získali průkaz cyklisty ( 11 žáků ). Ostatní budou mít šanci průkaz získat opět příští rok, až se zdokonalí ve znalostech dopravních předpisů.

FOTO ZDE

 

VÁNOČNÍ  TURNAJ  VE  VYBÍJENÉ 

Poslední školní den před vánočními prázdninami prožili žáci čtvrtého a pátého ročníku ve sportovním duchu.  Utkali se totiž ve vybíjené. Za každou třídu nastoupilo vybrané jedenáctičlenné družstvo složené z chlapců i dívek. Všichni hráči se velmi snažili, zapáleně bojovali, ale vyhrát může jen jedna třída, což se té naší nepovedlo jen o jeden bod. Naše třída se  umístila na pěkném 2. místě. Avšak není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni byli spokojeni se sportovně prožitým dnem.

FOTO ZDE

VÁNOČNÍ KONCERT

FOTO ZDE

 

PROJEKTOVÝ DEN „VÁNOCE V EVROPĚ“

V předvánočním čase jsme se 19. 12. „učili“ o vánočních tradicích a zvycích v různých zemích Evropy. Žáci se již před týdnem rozdělili do skupin a doma si měli s pomocí rodičů najít  informace o vánočních zvycích vybraného státu. Děti si do školy přinesly mnoho výpisků a obrázků a hned se naplno zabraly do skupinového vytváření prezentací . Stříhaly, lepily a hlavně debatovaly, dokázaly se domluvit a vzájemně si pomoci, což bylo asi ze všeho nejdůležitější.

Na závěr žáci jednotlivých skupin seznámili ostatní žáky s vánočními tradicemi daného státu a odcházeli ze školy s pocitem, že se dozvěděli něco nového a zajímavého, a také natěšeni na ty naše české Vánoce.

 

NÁVŠTĚVA MUZEA – VÁNOCE V PODBESKYDÍ

Vánoce jsou jedním z největších křesťanských svátků v roce, kterým předchází přípravné období  adventu. Advent je obdobím půstu, nekonají se žádné zábavy ani svatby. V minulých dobách to ale také bývala doba draní peří, přástek a dalších domácích prací, při kterých se vyprávěly příběhy. Toto předvánoční období  bylo a v některých rodinách stále je naplněno lidovými zvyky a obyčeji, které se často vztahují ke svátkům světců. Některé tyto obyčeje si děti vyzkoušely a také si domů odnesly vlastnoručně vyrobenou voskovou svíčku.

 

DIVADLO  LOUTEK  OSTRAVA  A  MINIUNI

Dne 14. 10. 2016 jsme navštívili Divadlo loutek Ostrava a  svět miniatur.
Muzikálovým představením „Šíleně smutná princezna“ jsme se přenesli do světa pohádek.
Představení se všem divákům velmi líbilo, herci byli odměněni velkým potleskem.
Poté jsme se přemístili do venkovního areálu miniměstečka Miniuni, kde jsme shlédli 34 modelů významných světových staveb. Nejvíce jsme obdivovali Eiffelovu věž, šikmou věž v Pise a sedm divů světa.

FOTO ZDE

 

Dopravní výchova žáků 4. ročníku

 Dopravní výchově se žáci věnovali již v 1. – 3. ročníku, kdy se seznamovali se základními pravidly bezpečnosti v silničním provozu, učili se pochopit nutnost bezpečného a ohleduplného chování a rozvíjeli schopnost uvědomit si rizika a nebezpečí v silničním provozu.

Protože většina žáků 4. ročníku dosáhne brzy věku, kdy budou mít oficiálně dovoleno stát se na kole účastníkem silničního provozu, pokračuje výuka dopravní výchovy i praktickými jízdami na kole na místním dopravním hřišti. Žáci se v průběhu čtvrtého a pátého ročníku seznamují s povinným vybavením jízdního kola, upevňují zásady správného chování chodce a cyklisty i pravidla silničního provozu pro cyklisty včetně znalostí dopravních značek a prakticky procvičují jízdu u pravého okraje, zastavení, předjíždění, odbočování i jízdu křižovatkami, samozřejmě nezapomenou na povinnost použít přilbu.

První takové praktické dopoledne prožili žáci IV. B  v říjnu 2016 a další je čeká na jaře 2017. Na závěr obdrží žáci, kteří úspěšně „projdou“ dopravním testem, průkaz cyklisty.

FOTO ZDE

 

Vlastivědná exkurze za životními osudy Františka Palackého

Ve vlastivědě se žáci učí o významných osobnostech našeho regionu, mezi které určitě patří i historik, politik a filosof František Palacký, který se narodil v Hodslavicích u Nového Jičína a nějakou dobu se vzdělával v Kuníně (dříve Kunvald). A právě za obdobím jeho školních let jsme se s žáky čtvrtého ročníku vydali .

Nejdříve jsme navštívili Hodslavice, kde se roku 1798 v domku postaveném jeho otcem, který zde také zřídil evangelickou školu, František Palacký narodil. Děti si v tomto domě prohlédly maličkou třídu se stolem a lavicemi, kde se  začátkem 19. století žáci vzdělávali. Překvapilo je, že si tehdy děti nenosily do školy žádné tašky s učebnicemi, že psaly pouze na břidlicovou tabulku, která byla společně s dřevěným penálem a dalšími autentickými předměty té doby ve třídě vystavena. Děti také zaujalo to, že František již v pěti letech přečetl celou bibli a od osmi let pomáhal tatínkovi ve škole vyučovat. Vyslechly si základní informace o Františkově vzdělávání, které pokračovalo ve škole v Kuníně, kde tamější hraběnka Walburga založila na svém zámku školu.
Jeli jsme tedy i do kunínského zámku, kde se děti dozvěděly, že se zde žáci učili od rána od pěti hodin  až do sedmi hodin do večera jen s hodinovou přestávkou na oběd. Naše děti se divily, že Františka takové dlouhé učení bavilo. Palacký se opravdu rád vzdělával po celý svůj život, ovládal deset jazyků, zajímal se o historii českého národa. Svým dílem „Dějiny národa českého v  Čechách a v  Moravě“, které psal padesát let, založil základy poznání naší minulosti. Je považován za zakladatele českého dějepisectví a nazýván „Otec národa“.

FOTO ZDE

 

 

 

 

 

ZE ŽIVOTA TŘÍDY III. B ( 2015/2016 )

DEN  ZEMĚ

Den Země žáci popsali ve svých článcích, které napsali v hodině slohu. Nejzdařenější články zveřejňujeme:

Radka Plandorová:

Třída III. B šla s III. A na hřiště ve Skotnici. Měla jsem se dobrodružně a výlet se mi líbil. Hráli jsme si na hřišti a svačili jsme. Zatím paní učitelka vyznačila cestu bílými fáborky a když byl u bílé červený, tak tam byla i otázka. Měli odpovídat a), b), c) nebo d). Otázek bylo 10. Nikdo neuhodl všechny. Bylo jich správně max. 9. Otázky byly v lese. Naše družstvo mělo 9 bodů a tak jsme vyhráli. Potom jsme hledali i poklad. Byl to ten nejlepší výlet. Šli jsme v 8. hod a vrátili jsme se ve 12. 00  hod.hod. Cesta tam má 3 km a zpět také.

Veronika Vlčková:

Vyšlo nám krásné počasí. Mám z toho výborný pocit. Bylo to úžasné, byly tam docela lehké otázky. Aspoň jsme se trochu prošli, no ne trochu, ale celkem jsme ušli 6 km z Příbora do Skotnice. No bylo to úžasné, hlavně tam byly otázky z prvouky, co jsme probrali s naší úžasnou paní učitelkou, která to zorganizovala. A jak jsme běhali po tom lese, museli jsme hledat praporky a když byly dva na jedné větvi, tak tam byla otázka. A potom jsme museli odpovědět. A potom jsme dostali za to odměnu – oplatek. Ty odpovědi jsme měli psát na kartičky, které jsme dostali. Otázek bylo celkem 10.

Jakub Kabát:

Příborské noviny – Pátek 22. 4., škola Npor. Loma, třída 3. B a 3. A. Vyrazili v 8 hodin a šli do Skotnice 3 km.

Jak tam došli, tak si zacvičili a zahráli na hoňku, zatímco jedna paní učitelka nachystala dráhu v lese a vymyslela deset otázek. Pak byl start a vybíhalo se po družstvech. Někteří si trochu spletli dráhu, ale nakonec všichni všechny otázky našli a vrátili se živí a zdraví.. Moje skupina jich měla osm dobře a umístila se na 2. místě. Do školy jsme se vrátili ve 12. 00 hodin. Všem se nám to líbilo. První tři družstva dostala sladkou čokoládovou odměnu. Hurá, dopadlo to dobře.

FOTO ZDE

NÁVŠTĚVA MUZEA – VELIKONOČNÍ TRADICE

V úterý 15. března jsme si v příborském muzeu poslechli přednášku o tradicích a symbolech nejstarších svátků  – Velikonoc, jejichž základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu vítězství života nad smrtí. Tyto svátky jara byly slaveny různou formou už u starých Slovanů. Po přednášce si děti vyrobily symbol jara – kytičky na větvičce a prohlédly si výstavu velikonočních kraslic.

FOTO ZDE

 

DEN HER

Pátek 19. 2. žáci prožili v duchu  “ her „.  Děti  si vybraly činnosti, které je baví, a dvěma se v tento den věnovaly.   Mohly si stavět  ze stavebnic, luštit různé rébusy a hádanky, hrát zajímavé hry, vyřádit se v tělocvičně,  něco nového se naučit na počítači, vyrobit si hezké věci z papíru či dozvědět se něco o včelách a zkusit si přírodovědné pokusy.

FOTO ZDE

 

VÝUKOVÝ  PROGRAM  „HÁJENKY“ – EXPEDICE  MODRÁ  PLANETA

Programy ekologické výchovy sdružení HÁJENKA  mají svou náplní vzbudit zájem dětí o živou i neživou přírodu, všechny její součásti a o problematiku soužití člověka s jeho životním prostředím.

Nezanedbatelný je rovněž přímý kontakt dětí s přírodním prostředím a učení se analyzovat a řešit nejrůznější problémy v širších souvislostech.

Žáci třetího ročníku se letos v lednu zúčastnili projektu s názvem „Expedice Modrá planeta“.

Expedice Modrá planeta

Bez vody by život na naší planetě nebyl možný. Děti společně formou her prozkoumávaly, jak to vlastně s touto životodárnou tekutinou je. Dozvěděly se, jak je voda stará a kde všude a v jakém množství se na planetě nachází. S paní lektorkou si žáci povídali o problémech, které souvisejí s nedostatkem vody na zemi.

FOTO ZDE

 

PROJEKTOVÝ DEN „VÁNOCE V ČR“

V předvánočním čase jsme se 15. 12. „učili“ o vánočních tradicích a zvycích . Žáci se již před týdnem rozdělili do skupin a doma si měli s pomocí rodičů zjistit informace o vánočních zvycích v naší zemi. Tento úkol byl splněn na „jedničku“, děti si do školy přinesly mnoho výpisků a obrázků.

Začali jsme návštěvou muzea, kde se žáci seznámili s tradicemi adventního období v Podbeskydí.

Potom už se děti naplno zabraly do skupinového vytváření prezentací . Stříhaly, lepily a hlavně debatovaly, dokázaly se domluvit a vzájemně si pomoci, což bylo asi ze všeho nejdůležitější. Opět práce na jedničku.

Na závěr žáci jednotlivých skupin seznámili ostatní žáky s vánočními tradicemi daného státu a odcházeli ze školy s pocitem, že se dozvěděli něco nového a zajímavého, a také natěšeni na ty naše české Vánoce.

FOTO ZDE

 

NÁVŠTĚVA MUZEA – VÁNOCE V PODBESKYDÍ

Vánoce jsou jedním z největších křesťanských svátků v roce, kterým předchází přípravné období  adventu. Advent je obdobím půstu, nekonají se žádné zábavy ani svatby. V minulých dobách to ale také bývala doba draní peří, přástek a dalších domácích prací, při kterých se vyprávěly příběhy. Toto předvánoční období  bylo a v některých rodinách stále je naplněno lidovými zvyky a obyčeji, které se často vztahují ke svátkům světců. Některé tyto obyčeje si děti vyzkoušely a také si domů odnesly vlastnoručně vyrobenou voskovou svíčku.

FOTO ZDE

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

FOTO ZDE

 

DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V sobotu 28. 11. 2015 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.

Pro návštěvníky školy byly připraveny činnosti, které se pojí nejen s Vánocemi. Ve třídách probíhaly různé aktivity, např. pečení cukroví, zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob či adventního kalendáře. V odborných učebnách si rodiče s dětmi mohli prohlédnout vybavení a vyzkoušet na vlastní kůži řadu pokusů a činností.

V naší třídě si děti vyráběly adventní věnce z textilu, které se jim moc povedly.

FOTO ZDE

 

ŠKOLA STRAŠIDEL

Strašit malé děti se nemá, ale když si děti udělají  ze strašení legraci, je veselo…

A to opravdu v úterý 27. 10. bylo již od rána, kdy se třídy 1. stupně naší školy změnily ve

„Školu strašidel“.

V lavicích totiž seděli  místo dětí duchové, upíři, strašidla, čarodějnice, bílé paní a jiné strašidelné přízraky.  Děti si přinesly z domova masky, které si sami vyrobily, nebo si je koupily. Celé vyučování probíhalo v převlecích a žáci naší třídy si i pochutnali  na vlastnoručně vyrobených chlebíčcích s různými druhy pomazánek, které si za pomoci maminek doma připravili. Strašidýlka všech tříd se pak předvedla na promenádě a tanečním reji v tělocvičně.

FOTO ZDE

V rámci „ŠKOLY STRAŠIDEL“

proběhla na prvním stupni výtvarná soutěž “ O nej strašidlo“, které se zúčastnili i žáci naší třídy. Do finále soutěže postoupili se svými nakreslenými strašidly tito žáci: N. Polášková, V. Gabzdyl, M. Sopuchová, V. Plandor, V. Vlčková. ( seřazeno dle fotografií ve fotogalerii)

V konkurenci  všech žáků prvního stupně uspěla Nikol Polášková, která získala třetí místo. Gratulujeme.

FOTO ZDE